”Tänk om” är den satsning LRF gör under 2019 för att genom offensivt påverkansarbete stärka företagarmedlemmarnas långsiktiga konkurrenskraft.

Utöver de aktiviteter som projektet gör finns möjligheter för LRFs regioner (inklusive LRF Ungdomen) att söka och få finansiering till regionala aktiviteter i andan av Tänk om.
Syftet är att bidra till ett offensivt och nytänkande påverkansarbete i hela landet.

Kriterier för Tänk om-initiativ

• Aktiviteten är nytänkande och kreativt och sänder en tydlig signal om att vi tror på jorden, skogen och djuren.
• Initiativet har koppling de frågor som ingår i opinionssatsningen eller reformagendan
     - Jag bryr mig/Köp svenskt
     - Digitalisering/automation
     - Myndighetsutövning
     - Produktion och efterfrågan på marknaden
     - Miljöpåverkan
     - Klimat
     - Konkurrenskraft

• Initiativet har ett lösningsfokus, det syftar till att visa på hur det gröna näringslivet kan bidra med samhällsnytta och lösningen på framtidens utmaningar.
eller 
visar på innovation och utvecklingsvilja inom jord- och skogsbruket.
• Målgruppen för initiativen/aktiviteterna ska i första hand vara politiker, beslutfattare eller opinionsbildare. För initiativ som riktar sig till allmänhet ska målgruppen vara unga, 20-40 år.

Hur ansöker regionen?

LRFs regioner kan söka med medel. (Regionerna söker även för aktiviteter som LRF Ungdomen i regionen vill göra.) Ansökan ska omfatta minst 20 000 kr och högst 100 000 kr för varje aktivitet. Totalt finns idag 1,6 mkr avsatta för regionala initiativ i projektet Tänk om.

Ansökan måste vara inne senast den 28 februari för första ansökningsomgången och  senast 31 maj för sista omgången. Observera nya datum! Besked om finansiering ges inom 14 dagar.

I ansökan ska finnas en beskrivning av initiativet och vilka effekterna ni räknar med att få av det. Till ansökan ska också bifogas en enkel kommunikationsplan som beskriver vilken målgrupp ni vill nå, hur ni ska nå den och vilken kostnad/arbetsinsats detta medför.

Ansökan skickas till malin.engdahl@lrf.se

Återrapportering

Genomförd aktivitet återrapporteras till Tänk om – projektkansli inom 30 dagar efter genomförd aktivitet. Vi vill ha foto eller film från initiativet samt utvärdering av det samma. Vad gjordes bra? Vad ska ni tänka på till nästa gång och göra bättre? Vi kommer att sprida goda exempel efter samråd med respektive region.

Ladda ner informationen ovan som pdf här.