En av de viktigaste processerna är fotosyntesen som drivs av solens ljus. Det gröna näringslivet är unikt genom att det i huvudsak använder ren solenergi för att skapa sina fantastiska råvaror. Mycket kort kan fotosyntesen förklaras som att växten andas in koldioxid som den använder för att bygga in energi i sig själv och andas ut syre som vi människor och djur kan andas in. Och ja – vi människor och djur andas in syre som vi använder för att förbränna den mat som vi ätit och vi andas ut koldioxid.

Mångfald är viktigt. Många olika sorters växter och djur (inklusive insekter) är en förutsättning för fungerande ekosystem. Jordbruket arbetar aktivt för att bidra till att bevara artrikedom, variation och mångfald, exempelvis genom att låta djur beta i hagar och genom att odla på olika sätt, bland annat med varierad och noga planerad växtföljd. På detta sätt kan verksamheten gynna fåglar, pollinerande insekter och andra nyttodjur.

Kan inte odla samma gröda varje år

Det går inte att odla samma gröda år efter år på samma ställe utan att utarma jorden. För att bibehålla en bra jord att odla i och samtidigt minimera problem med sjukdomar, skadedjur och ogräs odlar bonden sina olika grödor enligt en speciell växtföljd. En viktig komponent i växtföljden är vall, det vill säga gräs. Att odla vall är ett bra sätt att bekämpa ogräs och sjukdomar samtidigt som jorden förbättras. Dock kan inte människor äta gräs. Därför ger man gräset till djur som i sin tur omvandlar gräset till högvärdigt protein i kött och mjölk.

LÄS MER: Kraftigt ökade skördar

För att grödorna ska kunna växa och bli mat måste bonden skydda växterna från olika typer av angrepp. Angriparna kan vara vilda djur, insekter, svampar och sjukdomar. Dessutom måste odlade grödor kämpa om näring, vatten och utrymme med ogräs. Här ger Sveriges klimat med kalla vintrar som minskar trycket av skadegörare en stor fördel eftersom de svenska bönderna kan klara sig med betydligt mindre växtskyddsmedel än i varmare länder.

Odlade grödor behöver näringstillskott

Växterna behöver inte bara ljus, värme och vatten för att kunna växa. De behöver också näring. De vilda växterna får näring med hjälp av insekter och kryp, bakterier, svampar och olika mikroorganismer som ser till att vissna växtdelar bryts ner till näring som kan återanvändas av de levande växterna.
För våra odlade grödor räcker dock inte naturens egen näring till. Jordbrukets växter kräver extra tillskott för att det ska bli en bra skörd. Man brukar skilja på organisk gödsel som har sitt ursprung från levande växter och djur och mineralgödsel/handelsgödsel som kommer från gruvdrift eller industriproduktion. Växterna har lättare att ta upp mineralgödsel. Nackdelen är att den är energikrävande att framställa och en del ingående mineraler, som exempelvis fosfor, är ändliga resurser.

Därför är det svårare med kretslopp i dag

Förr i världen, innan de flesta människor bodde i städer, var det enklare med kretsloppet. Då var i stort sett varje liten gård ett eget kretslopp där man odlade mat, åt upp den och återförde näringen till åkrarna så att man skulle kunna odla igen. Nu lämnar maten gården – och färdas ibland runt nästan hela jordklotet innan den som sagt slutligen ofta hamnar i städer. Det blir problematiskt att återföra näringen, även om det numera pågår många initiativ för att hitta bra sätt att återföra slam och andra bi- och restprodukter till jordbruket.

Djur extra viktiga i ekologiska lantbruket

Det är många som väljer ekologisk mat. Då måste man också förstå att i det ekologiska lantbruket är djuren extra viktiga. De bidrar inte bara med koncentrerad växtnäring i form av gödsel utan deras gräs- och klöverätande är i det ekologiska lantbruket nödvändigt för att hålla ogräset i schack.