Visste du att ...

... svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.
Källa: FAO respektive Gerber, P.J. et al. Tackling the Climate through Livestock, FAO och J.P. Lesschen et al. Animal Feed Science and technology.

... energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats sedan början av 2000-talet samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med mer än 80 %.
Källa: Jordbruksverket 2015:4.

... det svenska lantbruket står för endast 3 % (minskat från 4,7 % år 1990) av den totala vattenanvändningen i landet.
Källa: SCB

... den svenska industrin står för 70 % av svensk vattenförbrukning och hushållen för 18 %. Internationellt står lantbruket genomsnittligt för 70 % av ländernas vattenförbrukning.
Källa: SCB

... Sveriges bönder bidrar INTE till skövlingen av regnskogen eftersom 100 % av den mängd soja som svenska bönder köper till sina djur är hållbart producerad. 
Källa: Svenska Sojadialogen, WWF

... 70 % av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.
Källa: Naturvårdsverket 

... maten räcker till cirka 40 000 personer i Sverige om vi bara ska äta det naturen kan producera utan bondens hjälp.
Källa: Landsbygdsnätverket 2016

... regnvatten står för 98 % av de 14 500 liter vattten som det går åt för att producera 1 kilo kött i Sverige. 
Källa: WWF 

... en svensk bonde kan ha både konventionell och ekologisk produktion samtidigt. De båda verksamheterna drar nytta av varandras innovationer.
Källa: LRF

... en ökad efterfrågan på gårdsnivå motsvarande 1 miljon kronor skapar 2,4 nya jobb.
Källa: Rapporten Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället.

... Sverige har utrymme för en betydligt större köttproduktion än i dag, och skulle kunna bli en viktig exportör av klimatsmart hållbart producerat kött. Det ökade välståndet globalt innebär allt fler som efterfrågar kött.
Källa: OECD

... utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen.
Källa: Tackling the Climate through Livestock, FAO och Lesschenrapporten

... världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 % om produktionen skulle gå till som i Europa, enligt FN. Ännu mer om det skulle gå till som i Sverige. 
Källa: FN

... det behövs fler betande djur för att klara riksdagens miljömål. Det har Naturvårdsverket fastställt.

... det naturliga kretsloppet behöver betesdjuren för att skapa bra miljöer för en rad andra insekter, fåglar och djurarter.
Källa: Jordbruksverket

... matsvinnet står för 8% av världens växthusgasutsläpp, att jämföra med jordbrukets 14,5 %. 
Källa: World resources institute 

... vi slänger var femte matkasse i Sverige. 
Källa: Naturvårdsverket