Det är lokalavdelningen Nederluleå norra som vill att LRF ska arbeta för att en högre tillgänglighet av veterinärer. Regionstyrelsen konstaterar att det redan arbetas med frågan via Norrbottens regionala djurskyddsråd, där LRF ingår. Bland annat ska Jordbruksverket kontaktas om bristen och alldeles för mycket jourtid för de veterinärer som finns. Om inte problemet blir löst kan det i förlängningen bli en djurskyddsfråga, menar LRF Norrbottens regionstyrelse.

Vill se aktiva jordbruk
LRF Ungdomen Norrbotten driver frågan om att öka möjligheterna för unga och aktiva lantbrukare att få tillgång till mer åkermark, för utveckling av
företagen. På grund av låga markpriser är det mer lönsamt att putsa markerna och erhålla gårdsstöd än att sälja eller arrendera ut den till aktiva lantbrukare. Denna inlåsningseffekt och ovilja att sälja mark är ett stort hot mot lantbrukets utveckling i Norrbotten, menar LRF Ungdomen. De kräver att LRF Norrbotten ska verka för aktivt ska verka för det aktiva jordbruket. Det är något som regionstyrelsen i sitt yttrande tillstyrker.

Omodern renbeteslag
En annan motion har regionstyrelsen formulerat själv, och rör renbeteslagen. Regionstyrelsen anser att den är omodern och att datumen för tillåtet renbete i så kallade koncessionsområden måste ändras, för att minska skador på åkermark. Regionstyrelsen vill driva frågan bland annat genom dialog med länsstyrelsen.

Övriga motioner som tas upp på LRF Norrbottens regionstämma den 12 mars på Vineyard i Björsbyn, Luleå:

  • Mer seriös handläggning av lantbruksenheternas fastighetstaxeringar.
  • Klimatskatter bör helt tas bort från bränslen som används till maskiner inom jord- och skogsbruk.
  • LRF ska arbeta för att stärka äganderätten. Till exempel vill man att markägare lättare ska kunna få personer som gör sig skyldiga till olovligt tagande av annans mark avhysta.
  • Ett mer transparent system om ”höga” byggnader. Försvarsmakten ska inte ensamt kunna säga nej till exempelvis uppförande av vindkraftverk i fredstid.

Se alla motioner och regionstyrelsens yttranden!