Lokalavdelningar

Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum någon gång mellan 15 oktober och 30 november. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor. Lokalavdelningen engagerar sig också i utåtriktade evenemang och samhällsfrågor som rör bygden. Det finns 31 lokalavdelningar i Södermanland. I kalendariet kan du se vilka aktiviteter som är på gång.

Kommungrupper

I Södermanlands åtta kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen

I Södermanlands regionstyrelse finns sju ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Johan Lagerholm från gården Fyrö, Valla. Kontaktuppgifter till styrelsen.

Regionstämman

Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer utifrån medlemsantal ett antal fullmäktige. På regionstämman väljs bland annat fullmäktige från Södermanland till LRFs riksförbundsstämma. Under regionstämman behandlas också motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå än den lokala.

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Valberedning

Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning. Valberedningen väljs på respektive årsmöte/regionstämma.

Regionkontoret

På regionkontoret finns LRF Södermanlands tolv medarbetare, som inom sina ansvarsområden arbetar för tre olika LRF-regioner; Södermanland, Östergötland och Örebro län. De flesta medarbetare har sin bas på Vreta Kluster, en dryg mil utanför Linköping. Det finns även kontorsplas i Örebro. Regionchef är Erik Erjeby.

Till kontaktsidan!