LRF Sydost har tillsammans med LRF Jönköpings län en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där aktuella företagsfrågor lyfts. Träffarna delats upp i tre huvudområden; häst, företagande och energi. Häst har tidigare drivits genom projektet ”Häst i Sydost” men nu är det integrerat som ett nytt verksamhetsområde i vårt ordinarie arbete. Nedan finner du ett axplock avv alla de aktiviteter och nätverk vi är med i.

Klicka här för att komma till sidan där LRF har sina verktyg som du kan ha nytta av som företagare


Det här har hänt den senaste tiden

Energidagar - spara energi och producera egen

Under sommar och höst arrangeras studiebesök på gårdar producerar sin egen energi, och/eller har jobbat med energieffektivisering. Välkommen till intressanta träffar fyllda med kunskap, erfarenhetsutbyte och spännande idéer! Läs mer här!

Besöksnäringen i Blekinge

Visit Blekinge har haft en Kick off. Det är ett mycket aktivt o bra projekt som många medlemmar också tagit del av redan och det fortsätter framåt.

Besöksnäringen i Jönköping

LRF är en remissinstans för en strategi gällande besöksnäringen för länet, och vi är tillfrågade om deltagande. Vi har drygt 200 företagare som har besöksnäring som en del i sin verksamhet i länet.

Jämställdhetsfrågor

Region Jönköping önskar medverkan av LRF som part i det fortsatta jämställdsarbetet och där man kommer att komplettera med ytterligare sociala hållbarhetsfrågor.

Dialog med banker

Under den första kvartalet av 2022 har vi i ”företagsgruppen” haft mycket dialog gällande den ekonomiska situationen och bland annat haft ett möte med Länsförsäkringars bank. Det här känner vi är viktigt och vi hoppas på fortsatt dialog.

Samverkan med kommunernas näringslivsansvariga

LRF deltog på en promotionlunch för de gröna näringarna på Öland där vi berättade om de gröna näringarna inför ett 60tal deltagare från flera andra näringar. 

Vi har genomfört intervjuer med alla kommunernas näringslivsansvariga och/eller landsbygdsutvecklare. Detta innebär att alla sydosts kommuner har fått sig en extra dust med gröna näringarnas företagande och att LRF har lyfts upp som remissinstans i olika frågor.

Projektet Mer mat fler jobb

Projektet mer mat fler jobb avslutas nu i maj och vi hade tidigt en avstämning om deras resultat, vad som har varit efterfrågat och om de ser möjligheter som har varit efterfrågade och som vi kanske kan ta vidare!

"Krångellistan"

Vi har i samverkan med LRF riks och med andra aktörer varit involverade i att skapa/samla ihop en ”krångellista”. En lista, där våra medlemmar varit med och bidragit med exempel på ”krångliga” situationer i sina kontakter med myndigheter, lagar och regler. Listan är nu under bearbetning och vi kommer att återkomma och rapportera resultat.

Veterinärbristen

Vi driver aktivt frågan om bristen på veterinärer samt hur utbildningen ska se ut för blivande veterinärer. Anna Forslid som jobbar centralt på LRF med veterinärfrågor har medverkat i arbetet och är även LRFs representant i regeringens utredning, vilken ska vara klar 2022. LRF Sydost, LRF Jönköpings län, LRF Skåne, LRF Gotland och LRF Halland har skickat en gemensam skrivelse till LRF Riks för att aktualisera frågan. Här kan du läsa mer om hur LRF Sydost arbetar i frågan.

Samverkan med högskolor och universitet

I Sydost har vi en bra samverkan med Linneuniversitetet och sitter bland annat med i medskaparrådet och i en samverkansgrupp med Institutionen för ekonomi. Vi arbetar aktivt för att etablera relationer med Blekinge Tekniska Högskola, BTH. 

Vi har god samverkan även med Jönköpings universitet. Vi har Wictoria Bondesson med oss som bland annat arbetat med att samordna och utveckla LRF:s arbete med akademin. Dessa kontakter har fortsatt med olika förfrågningar bland annat om delaktighet i studentarbeten.

Kontakt

Rose-Marie WinqvistBonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se