Regioner

Sverige är uppdelat i 17 regioner som alla har en vald regionstyrelse där representanter för medlemmarna arbetar med aktuella frågor och långsiktiga strategier. Region Sydost består av Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och har ca 16 000 medlemmar. Sydosts regionstyrelse består av nio personer. Styrelseledamöterna är invalda medlemmar s.k. förtroendevalda, från regionen.

Kommuner

Det finns 25 kommuner i sydostregionen och varje kommun har en egen kommungrupp med medlemsrepresentanter som arbetar med politik och påverkansfrågor. Arbetet i kommungruppen bedrivs utifrån en arbetsordning och är inte bundet till stadgar. Kontakta din kommungrupp.

Lokalavdelningar

Varje region delas in i lokalavdelningar och i Sydost finns det 117 stycken. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet i början av året. De skriver också motioner till regionstämman, texter kring frågor som man vill att LRF ska arbeta med under det kommande året. Lokalavdelningarna ordnar lokala aktiviteter utifrån de intressen som medlemmarna har. Det kan till exempel handla om studiebesök, skogsdagar, gårdsvandringar, informationskvällar med aktuellt från länsstyrelsen eller pubkvällar. Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning och i LRFs kalendarium kan du se vad som händer i din och även andras lokalavdelningar! Hitta din lokalavdelning här

Fullmäktige till regionstämman

Varje lokalavdelning väljer också (beroende på hur många medlemmar man har) ett antal personer (fullmäktige) som representerar avdelningen vid regionstämman och får rösta under motionsbehandlingen. Även LRF Ungdomen väljer ett antal fullmäktige till stämman.

Regionstämma

Varje år hålls en stämma där motioner som skrivits av lokalavdelningarna behandlas. Stämman är ett tillfälle där medlemmar kan diskutera och problematisera kring olika frågor, allt från vilka frågor LRF ska arbeta med i påverkansarbetet, hur vi ska förhålla oss till nya politiska beslut till långsiktiga strategier för livsmedelsproduktion, infrastruktur och mycket annat. De som sitter i fullmäktige (varje lokalavdelning har egna representanter på plats) får vara med och fatta beslut kring motioner. Här väljs också fullmäktige från LRF Sydost till LRFs riksförbundsstämma.

Regionkontor

I LRF Sydost finns två kontor, i Växjö och i Kalmar. Här finns våra medarbetare och deras kontaktuppgifter och ansvarsområden  

Visionen

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. 

Kontakt

Karin Eickhoff, Regionchef
Telefon: 010-184 25 27
E-post: karin.eickhoff@lrf.se