Aktiv förvaltning och underhåll av diken

Dagvatten, pågående underhåll
Foto: Markus Hoffman

Vill du öka dina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsättningarna för odling på din åkermark, då kan du delta i en studiecirkel om diken. Studiecirklarna är gratis för deltagarna.

Kommungruppen i Munkedal och ordförande Doris Källar Zackrisson har under våren bjudit in medlemmar till fyra träffar för att öka sina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsättningarna för odling på in åkermark. 

50 000 markavvattningsföretag

Det var under början av 1900-talet som de flesta markavvattningsföretagen bildades. Det finns i dag ca 50 000 i Sverige och beroende på när och varför företagen kom till benämns de som diknings-, vattenavlednings-, invallnings- eller regleringsföretag. 

Det är Jordbruksverket som tagit fram ett utbildningskoncept för studiecirklarna som utförs av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. 

Vid träffarna tar man upp både aktiv förvaltning och underhåll av diken, vilket berör såväl enskilda som samfällda diken samt öppna och rörlagda diken. Även praktiskt ute i fält har man haft utbildningen. 
I Västra Götaland har ca 150 vilande markavvattningsföretag aktiverats under 2022. 

Studiecirklar i ditt område?

Studiecirkeln ”Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken” riktar sig till lantbruks- eller hästföretag, maskinförare på ett jordbruksföretag eller maskinstation, entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken, markägare med jordbruksmark, andra aktiva inom de gröna näringarna. Det finns även möjlighet att genomföra en föreläsning eller en dikesvandring som en aktivitet i en lokalavdelning eller kommungrupp. Du behöver inte vara medlem i LRF för att delta.

Studiecirklarna är gratis för deltagarna eftersom de finansieras av EU:s landsbygdsprogram. LRF och Studieförbundet Vuxenskolan(SV) genomför detta projekt på uppdrag av Jordbruksverket.

För ytterligare information och intresseanmälan se SVs hemsida 

Är du intresserad av att ha en studiecirkel i ditt område kontakta Christer Jansson, LRF Väst på 070-240 47 89 eller christer.jansson@lrf.se 

vatten, studiecirkel, dikesunderhåll
Korv med bröd passar bra efter vandring i fält. Foto: Petra Wirtberg.