Betessläpp och rovdjur

Får i hage

Nu närmar sig betessäsongen och med den finns en ökad oro för angrepp av rovdjur. LRF Östergötland vill göra några medskick till dig som är djurägare.

Rapportera 

Vi vill betona vikten av att du direkt rapporterar alla observationer och indikationer på rovdjur på skandobs.se. Det bidrar som stöd i förvaltning och eventuell skyddsjakt. 

Rovdjursangrepp på tamdjur 

Om dina tamdjur utsatts för rovdjursangrepp, ring länsstyrelsen på 010-223 55 45. 

Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls. Ersättning kan betalas ut om besiktning av djuren visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn, järv eller björn. Besiktningen utförs av länsstyrelsen och är kostnadsfri. Du får även stöd för akuta insatser. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Jaktförordningens § 28 

Under pågående rovdjursangrepp finns också rätten att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 paragrafen i jaktförordningen. 
 
Jaktförordningens § 28: ”Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. 
 
Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjursägare eller vårdare för att skydda tamdjuret: 

- när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående, 

- om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller 

- om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.” 

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet. 
 
Det måste skjutas två skott, ett för att försöka skrämma, om inte det hjälper har du rätt att avliva vargen eller annat rovdjur. 
 
Muntligt avtal gäller med till exempel granne eller jaktlag som med statligt jaktkort och giltig vapenlicens kan använda sig av § 28 för att skydda dina djur. 

Anmäl till Länsstyrelsen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen.