EU förslag kan få långtgående konsekvenser för jord och skogsbruket i Sverige

För Sveriges del innebär förslaget bland annat att mer skog behöver skyddas mot skogsbruk, ca 2,4 miljoner ha som behöver ställas av.

Just nu har EU kommissionen ute en remiss gällande en förordning om restaurering av natur. Bakgrunden till förslaget är att EU kommissionen anser att medlemsländerna har misslyckats med genomförandet av flera EU direktiv, bland annat art och habitatdirektivet, fågeldirektivet och vattendirektivet. EU kommissionen anser att läget är så allvarligt för den biologiska mångfalden att man lägger förslaget som en förordning, vilket innebär att innehåll och mål blir direkt bindande för medlemsländerna.

Innehållet i förordningen

För Sveriges del innebär förslaget bland annat att mer skog behöver skyddas mot skogsbruk, ca 2,4 miljoner ha som behöver ställas av.

Inom jordbruket finns det mål om att till år 2050 ska 70% av de organogena jordarna restaureras eller återvätas. Restaurering innebär att marken ska övergå i extensiv vall/bete. Drygt 100 000 ha kommer att behöva restaureras och återvätas i Sverige.

Kommissionen ställer också krav på skötsel, samt återställande av ängs och betesmarker. Dessa marker måste över tid ha en positiv utveckling av flora och fauna. Det är oklart om hur mycket ängs och betesareal det kommer att handla om i Sverige, det blir helt avhängigt på vilka referensvärden som kommer att användas. Men sannolikt kommer antalet betande mular behöva öka kraftigt för att nå målen.

Sverige måste också ha positiva utvecklingskurvor för pollinerare, fåglar och gräsmarksfjärilar. Det kommer ställas större krav på hänsyn i jord och skogsbruket och i jordbrukslandskapet kommer det ställas krav på mer areal i träda. Landskapselementen såsom, träd, murar och träda behöver öka med 10% i jordbrukslandskapet.

Vad tycker LRF?

De bindande målsättningarna från EU kommissionen är i många delar orealistiska då mycket stora arealer produktiv jord och skogsmark tas ur produktion vilket också kommer stå i konflikt med andra samhällsnyttor. LRF anser att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, EU ska inte besluta i frågor som på verkar medlemsstaternas nationella självbestämmande för skog och skogsbruk.

Många av målen avses att genomföras på privat mark, äganderätten måste respekteras och därför kan restaurering endast ske med markägarens frivilliga medverkan. Det är avslutningsvis mycket viktigt att Sverige undviker en överimplementering av denna förordning. Sverige rapportering av bevarandestatus med utgångspunkt av tänkt förindustriellt tillstånd behöver ses över.

Läs mer: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur >>

Christer Jansson