Fältvandring med fokus på det generella biotopskyddet 

Under torsdagen bjöd LRF in länsstyrelsen Kalmar att träffa lantbrukare på norra Öland för att diskutera det generella biotopskyddet, med tyngden på stenmurar och deras placeringar och hur dispenshanteringen upplevs för att få flytta dessa. 

Länsledningen med landslövdingen i spetsen och den ansvariga enheten för biotopskydd besökte under torsdagen Viktor & Ulf Erikssons gård i Borgholm för en fältvandring. Fältvandringens syfte var att belysa utmaningarna med att bedriva ett rationellt jordbruk i ett småbrutet landskap och behovet av ökade möjligheter till dispens från det generella biotopskyddet, i den mån åtgärderna tvunget kräver dispens.

Sällskapet utgick från gårdens förutsättningar och tittade på olika biotopers (stenmurars) placering i landskapet och dess påverkan på möjligheten att driva ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag. Diskussionerna landade mycket i betydelsen av att kunna säkerställa fortsatt produktion i områden där det finns mycket av biotoper såsom stenmurar. Inte minst kopplat till de dyrare insatsvarorkostnader och markpackning som är ett resultat av stenmurarnas placering men också vikten av att öka vår inhemska produktionsförmåga i en förändrad omvärld.

Gruppen diskuterade även snabbare och smidigare handläggningstider då sådana är viktiga för samtliga inblandade. En positiv sak är att ca 80% av ärendena beviljas.