Förändrade krav i villkoren om miljöyta (grundvillkor nummer 8)

Oljerättika (10 v) sådd i norra Skåne hos Per Modig början på augusti 2021. Bilden tagen 15 oktober 2021.
Oljeättika

I år måste lantbrukare uppfylla krav om att minst 4 % av åkermarken avsätts till miljöyta i grundvillkor 8 (även kallat GAEC8). Kravet gäller inte i hela landet och inte för alla lantbrukare, mer detaljer framgår på Jordbruksverkets webbplats och i SAM internet.

Grundvillkor – Miljö­ytor (GAEC 8) - Jordbruksverket.se

EU-kommissionen ändrade nyligen sitt regelverk vilket gör att det finns fler valmöjligheter för lantbrukarna att uppfylla kravet på miljöyta. Förutom att ta mark ur produktion i träda eller kantzon samt gröngödsling kan villkoret också uppfyllas genom att odla fånggröda eller kvävefixarande grödor. Dessa måste odlas utan användning av kemisk bekämpning. Jordbruksverket har nu gått ut med information om vilka kvävefixerande grödor som ingår och de har också informerat att vallinsådd räknas som fånggröda. SAM internet är också uppdaterat.

Förhoppningsvis kan dessa ändringar göra att det blir lättare för lantbrukarna att uppfylla kravet om 4 % miljöyta.

LRF har under lång tid framfört att vi helst skulle se att kravet om miljöyta tas bort helt, liksom andra grundvillkor. EU-kommissionen föreslog nyligen ändring i lagstiftning som kan medföra förändringar från år 2025. Förslagen är inte exakt som LRF vill, men det är ett steg i rätt riktning. Det är fortfarande stor osäkerhet om förslagen kommer att godkännas av Europaparlamentet och Rådet, och också oklart hur de kan genomföras i Sverige. LRF verkar för större förenklingar av grundvillkoren till nästa CAP-period.