Fördjupad översiktsplan i Väröbacka oroar

Per Nilsson, 2024
Berörda medlemmar samlades för att titta och ge synpunkter på förslaget. Foto: Per Nilsson.

Varbergs kommun arbetar med en ny fördjupad översiktsplan i Väröbacka. En översiktsplan som väcker frågor och oro hos flera lokala LRF-medlemmar.

LRFs kommungrupp i Varberg samlade därför ihop berörda medlemmar och sakkunniga inom vatten och kommunala planer till ett möte för att sedan kunna lämna synpunkter på förslaget.

En viktigt fråga i sammanhanget, som många undrar över, är hur kommunen ska hantera dagvatten när stora ytor ska hårdgöras. Runt om och i planområdet finns nämligen flera aktiva markavvattningsföretag idag. Det är därmed viktigt att kommunen i ett tidigt skede blir medvetna om hur dessa kommer påverkas och kostnaderna det kan medföra för kommunen, dels vid eventuella omprövningar men även om man avser att få tillstånd att öka flödena ut i våra medlemmars anläggningar.

En stor del av de planerade områdena utgörs idag av jordbruksmark. En fråga medlemmarna på plats lyfte är om det är realistiskt att tro att tillväxten i området kommer bli så stor att 2000-3000 nya bostäder behövs. Om så blir fallet, föreslog medlemmarna istället att man borde arbeta mer med förtätning och bättre nyttja de marker som inte utgörs av högproduktiv jordbruksmark.

Mejla era synpunkter

Planförslaget är ute på samråd till och med den 31 mars 2024. Vi vill väldigt gärna veta vad du tycker. Mejla synpunkter till ks@varberg.se eller posta brev till Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk mejl/brev med "FÖP Väröbacka".

 

Martina Philip
regionalt sakkunnig LRF Väst
martina.philip@lrf.se
076-110 05 96