Fortsatt optimism inom mjölksektorn: Största ökningen av förprövade stallplatser på 10 år

Peter Kofoed, LRF Mjölk
Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk, ser en ökad optimism inom mjölksektorn.

Trots inflation och osäkra tider är investeringsviljan inom den svenska mjölkproduktionen fortsatt hög. Det visar Jordbruksverkets statistik om antalet förprövade stallplatser under 2023 som är det högsta på tio år och för dikor är siffran den högsta på fem år.

- Vi har sett en ökad optimism inom mjölksektorn under senaste åren, och det här är ytterligare ett positivt tecken, säger LRF Mjölks chef Peter Kofoed.

En bidragande orsak till att mjölkföretagare vågar satsa inför framtiden, skriver Jordbruksverket, är investeringsstödet inom den strategiska planen för CAP 2023-2027. Vidare konstaterar man att antalet förprövade platser inte kommer upp till den nivå som krävs för att det ska vara långsiktigt hållbart.

Antalet gårdar blir färre men större och antalet mjölkkor minskar något men de avkastar mer. Sammantaget gör detta att mjölkinvägning i Sverige ökar med cirka 2 procent under 2023. Ökningen i Sverige står sig stark i EU, som totalt tappar ungefär lika mycket (-2%).

- Att Sverige ökar mjölkproduktionen är ju även positivt för vår livsmedelssäkerhet, säger LRF Mjölks chef Peter Kofoed. 

Peter Kofoed menar också att ökad mjölkinvägning och ökat antal förprövningar är två positiva signaler för en ökad attraktionskraft för svensk mjölkföretagande. Han menar vidare att det finns många unga som vill komma in i branschen vilket också är positivt

- Vi behöver fler som vill satsa på mjölkproduktion i hela landet för att säkra vår livsmedelsberedskap. Vi är på rätt väg, men det är viktigt att politiken jobbar för att ge förutsättningar för att fortsätta att utveckla ett av världens mest hållbara lantbruk, avslutar Peter Kofoed.

Läs rapporten om antalet djur här.

Läs rapporten om mjölkinvägningen här.