Inför sommaren - juristen svarar om allemansrätten

Mikael Berg, jurist på LRF
Mikael Berg, jurist på LRF.

Under sommaren blir det ofta högt tryck på skog och mark som besöks av både privatpersoner och nyttjas av turistföretag. Här ger Mikael Berg, jurist på LRF, svar på frågor kopplade till allemansrätten.

Vilka är de vanligaste frågorna du får om allemansrätten?

Det handlar ofta om hur man kan hantera ett högt tryck på enskilda vägar och bryggor, turistverksamhet på privat mark och skador på privat mark.

Vad behöver markägare tänka på gällande allemansrätten?

Vi har en unik och grundlagsskyddad rätt som göra att allmänheten ska få möjligheten att under eget ansvar få röra sig och vistas i natur som är enskild mark. Besökare ska enligt allemansrätten respektera och inte röra sig inom den så kallade ”hemfridszonen”, den mark som är i nära anslutning till ett bostadshus.

Personer som går, rider eller cyklar omfattas av allemansrätten. Personer som åker motorfordon omfattas inte av allemansrätten och får alltså inte vistas på privat mark utan markägares tillåtelse. Vad många inte vet om är att detta även gäller för elcyklar.

Vad behöver allmänheten tänka på?

Att inte störa, skada eller skräpa ner. Den som vistas på annans mark behöver visa respekt. Allemansrätten innebär stora rättigheter för alla som vill vistas i naturen men skyldigheterna är minst lika viktiga. Den som skadar eller skräpar ner kan bli skadeståndsansvarig till markägaren. 

Den som är osäker på vad som gäller ska kontakta markägaren eller gå in på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad händer om någon gör sig illa på privat mark?

Allemansrätten nyttjas på egen risk. Det finns inga speciella regler i allemansrätten om skador utan det rör sig om vanliga skadeståndsrättsliga regler. Att du som markägare skulle bli ansvarig är ytterst ovanligt. 

Om du hittar träd som riskerar att ramla eller andra uppenbara risker bör du ta bort dem. Detsamma gäller om någon har informerat dig om en risk.

Har du några tips till markägare inför turistsäsongen?

Det kan vara bra att informera om förutsättningarna på din mark och vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med allemansrätten. Till exempel genom att sätta upp de skyltar som LRF har tagit fram. Det är inte en skyldighet för dig som markägare att informera besökare, men det kan vara till god hjälp. Det är alltid besökarens ansvar att hålla sig informerad.

Naturvårdsverket har bra foldrar och broschyrer på olika språk som är gratis att ladda ner och skriva ut.

LRF har också, tillsammans med Naturturistföretagen, Visit Dalarna och Jordägarförbundet, tagit fram vägledning för turism på annans mark, samt avtalsmallar.

Det är viktigt att vara uppmärksam på brandrisk och nedskräpning, speciellt med tanke på risken för spridning av afrikansk svinpest.

Mitt sista tips är att vara proaktiv och ha koll på din mark. Det är det största skyddet för dig som markägare.

Vem kan få juridisk vägledning av LRF? 

Har du frågor om allemansrätten eller andra frågor av juridisk karaktär kan du som är medlem i LRF använda dig av vår populära medlemsförmån Juridisk vägledning. Varmt välkommen att höra av dig med dina frågor!