LRF Södermanlands regionordförande Johan Lagerholm skriver i sin krönika om hur maj sett ut för honom och regionstyrelsen. Han tar upp riksförbundsstämman, Landsbygdsriksdagen i Nyköping och mötet för livsmedelsstrategins styrgrupp i Södermanland.

Under maj har det varit hög aktivitet i LRF Södermanlands arbete. Framförallt så präglas maj av LRFs riksförbundsstämma. Årets fullmäktige från Sörmland var jag, Örjan Isgren och Martina Schagerlund. Stämman i stort var positiv med ett gott debattklimat. Stämmans stora fråga var de nya stadgarna som skulle antas och detta skedde också. Det märktes att stadgeförändringarna är väl genomarbetade och förankrade i regionerna. Hela arbetet har varit väldigt transparent och både våra och andras synpunkter har noggrant arbetats in i det förslag till nya stadgar som stämman enhälligt beslutade om. Nu kan vi gå vidare med förändringsarbetet som jag anser är positivt för hela organisationen. Dels kan lokalavdelningar med stor aktivitet fortleva ungefär som tidigare och dels kan de som önskar minska eller förenkla sina aktiviteter antingen avslutas eller ombildas till lokal grupp. Kommungrupperna som kommer att kallas kommunavdelningar blir lägsta stadgebundna enhet. För att underlätta för de lokalavdelningar som bett oss om att få ombilda eller avsluta sin avdelning kommer LRF Södermanland att hålla digital extrastämma 18 juni för att besluta om nya regionala stadgar.

Så gick det för LRF Södermanlands motioner

Vi hade med oss fem motioner från vår regionstämma som vi skulle försvara. Utfallet var gott redan i styrelsens yttranden där de yrkade bifall till merparten av innehållet i våra motioner. På vår motion om rovdjursavvisande stängsel hade vi inte med oss riksförbundsstyrelsen helt. Bland annat var Martina uppe i talarstolen och yrkade bifall till att staten ska ta ett större ansvar för att sätta upp och underhålla stängslet, men fick tyvärr inte stämman med sig. På stämman behandlades flera motioner som var intressanta för oss i Sörmland, bland annat kring artskydd i skogen, rovdjur och ersättning vid intrång från kraftledningar. LRF Skåne hade skickat motionen om ersättning vid intrång av kraftledningar, lite lik den motion som vi skickade från Sörmland 2021. Beslutet på årets stämma blev att LRF ska arbeta för att årlig ersättning införs vid denna typ av intrång.

Möte för livsmedelsstrategins styrgrupp i Sörmland

På mitt schema har även stått en del annat representations- och påverkansarbete under maj. Livsmedelsstrategins styrgrupp i Sörmland hade möte i mitten av maj. Där sitter LRF med tillsammans med Länsstyrelsen och region Södermanland. Den nationella livsmedelsstrategin kommer att komma i uppdaterad form och vi beslutade att vi regionalt ska invänta den nationella uppdateringen innan vi börjar jobba med ny regional handlingsplan. Jag tror vi alla hoppas på att Livsmedelsstrategin 2.0 ska innebära mer verkstad.

Den gångna helgen hölls Landsbygdsriksdagen i Nyköping. LRF riks var delaktiga dels som sponsor, men även genom att ordna ett seminarrum om beredskap där även undertecknad deltog. Den civila beredskapen diskuteras på de flesta kommuner och myndigheter för tillfället och här har vi sannolikt en möjlighet att påverka hur den ska utformas. De flesta är eniga om att det svenska jord- och skogsbruket är en mycket viktig del av den civila beredskapen.

Med hopp om att vårbruket förflutit väl, Johan Lagerholm, ordförande LRF Södermanland