Livsmedelsförsörjning i kris

krisberedskapsveckan

Runtom i Sverige har sex länsstyrelser fått uppgifter att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap. Livsmedelsförsörjning i kris är självklart ett högaktuellt ämne. Informationsutbyte mellan myndigheter och LRF pågår.

Den 1 oktober 2022 inrättades en ny myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap i Sverige. Den nya strukturen innebär bland annat att sex civilområden bildas och sex länsstyrelser blir civilområdesansvariga länsstyrelser. Dessa sex länsstyrelser har uppgifter inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Halland och Västra Götaland ingår i Västra civilområdet (Civo V) där Länsstyrelsen i Västra Götaland är civilområdesansvarig länsstyrelse. Värmland ingår tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro i Mellersta civilområdet (Civo M) där Länsstyrelsen i Örebro län är civilområdesansvarig länsstyrelse. 

Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser 

Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver en mötesserie med syfte att diskutera livsmedelsförsörjning i kris. Samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Hallands län har också varit representerade. Hittills har det varit två möten, först ett tillfälle för att lära känna varandra och sedan ett möte med energi som tema. 

Vid dessa möten har jag och Sofia Karlsson representerat LRF. Till nästa möte senare i vår med vatten som tema är tanken att även LRF Halland ska medverka. Ansvaret för att leda en diskussion om kristid och livsmedelsförsörjning i Värmland ligger hos Länsstyrelsen i Örebro län. 

Livsmedelsförsörjning i kris har av lättförklarliga skäl blivit ett högaktuellt ämne som Länsstyrelsen i Västra Götalands län tar på allvar. Men det finns inga enkla lösningar då primärproduktionen inom modernt jordbruk är starkt beroende av energi och infrastruktur i likhet med övriga delar av samhället. Ett första steg är ett ömsesidigt informationsutbyte mellan myndigheter och de gröna näringarna. 

Vi som representerar LRF har tagit uppgiften att förmedla en sanningsenlig bild av modernt svenskt lantbruk. Kajsa Lycke från Landsbygdsavdelningen har under den senaste tiden besökt tre kommungrupper och varit en uppskattad föredragshållare. Landsbygdsavdelningen publicerar informationsskriften "Jordbiten" vars sista nummer för år 2022 hade beredskap som tema.

Jordbiten nr 4/2022 Tema: Beredskap 

Martin Gustavsson

Vice ordförande LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se