Lyfter fram markägarens perspektiv

Ny skogsstrategi skapas
Johan Svensson för LRFs talan är ett omtag nu görs för skogsstrategin.

Det har blivit något av ett omtag i arbetet med skogsstrategi för Gotland. Genom Johan Svensson och Anna Åman har LRF spelat in fyra tydliga positioner som stärker äganderätten och lägger ett tydligare fokus på produktionsfrågor, skötsel och klimatanpassning.

Tillbaka på ruta 1 och ett blankt papper. Så sammanfattar Johan Svensson från LRF arbetet med skogsstrategin. Samtidigt är han lite bekymrad eftersom både Skogsstyrelsen och flera intresseorganisationer mest talat om skydd, skydd och skydd.

Men hur mycket skog ska egentligen skyddas? Vart går gränsen? Finns det egentligen någon? För staten kan inte fortsätta att öka arealerna skyddad skog i all evighet, menar Johan.

Under möten har LRF lyft in positioner och ståndpunkter som lyfter markägares och skogsbrukares situation i Gotlands skogsstrategi.

Det handlar om att prioritera upp produktionsfrågor, skötsel och klimatanpassning. En knäckfråga är att frivillighet alltid ska vara grunden vid formella skydd av skog. Man ska utvärdera nuläge och sätta tydliga ramar. LRF vill även att markägare inkluderas före, under och efter eventuella naturvårdsinventeringar.

Man behöver se över artportalen. Idag kan i princip vem som helst lägga in uppgifter och säga att de sett nån art. Ingen vet om det är fakta. Samma sak gäller vid avverkningsuppdrag. De kan stoppas för att någon hävdat att en art förekommer på platsen, berättar Johan.

Han vill även få till en översyn av ersättningsnivåerna.

De är långt ifrån skäliga. Det måste vara en rimlighet som ligger i linje med värdet på den växande skogen, med årlig uppräkning. Markägaren avstår ändå från att kunna bruka den mark han äger.

De fem målbilder som ligger till grund för arbetet är i utgångsläget 

  • Gotlands produktiva skogsmark ska brukas hållbart och aktivt med ökad klimatnytta.
  • Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och som en resurs för friluftslivet
  • Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så sätt till jobb och regional tillväxt
  • Lokal skogsråvara förädlas lokalt till hållbara produkter för en lokala och global marknad
  • Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en framtidsnäring och en resurs för hållbar utveckling.