Så gick det för Jämtlands motioner på riksförbundsstämman

Jämtland

Den årliga riksförbundsstämman för LRF gick av stapeln den 23-24 maj på Sånga Hotell & Konferens utanför Stockholm, ett kärt återseende för bönder och skogsägare runt om i landet. Från Jämtland var tre delegater på plats.

Årets tema på stämman var ”Konkurrens är motståndskraft”. Vi befinner oss just nu i en tid där marknadsläget är turbulent och mycket i media handlar om att sänkta livsmedelspriser ska rädda den situation vi befinner oss i. Det var något som Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde med i sitt stämmotal.
– Bra mat kommer aldrig att vara billig, men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror, konstaterade Palle Borgström. Läs mer om Palles tal här.

 

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.

Riskkapitalistiska investeringar som stoppar landsbygdens utveckling


En motion hade kommit in från Jämtland till årets riksförbundsstämma. Denna handlade om behovet av en översyn på Jordförvärvslagen så att skog inte köps upp av riskkapitalister och på sikt utarmar landsbygden. Motionen yrkade bland annat på att låta förbundsstyrelsen göra en översyn på hur testamentering bör regleras inom jordförvärvslagen för att bibehålla en balans mellan privat ägd mark och företagsägd mark. Denna motion påminde om motionen från Älghult som också yrkade på en översyn på Jordförvärvslagen av samma skäl, och därför behandlades dessa i klump.

Styrelsens förslag var att bifalla i enlighet med motionernas intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för de justeringar av Jordförvärvslagen som behövs i syfte att bevara balansen mellan de olika ägarkategorierna. Stämman biföll styrelsens förslag.

Lars Ahlin, ordförande för LRF Jämtlands regionstyrelse i talarstolen.
Lars Ahlin, ordförande för LRF Jämtlands regionstyrelse i talarstolen.

Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald
 

Motionen Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald som kom från Sydost handlade om att arbeta fram en egen affärsmodell inom LRF, där naturvård värderas precis som produktion. Förslaget är att ta fram ett "sortiment" som fungerar som ett skydd, och som stärker skogens lönsamhet över tid och som ekonomisk likställs med virkesproduktion. Det nya skyddet skulle kunna ersätta andra både frivilliga och formella skydd och bör samfinansieras med virkesbranschen, staten och andra intressenter inom näringslivet och ha samma status som formellt skydd idag. Ersättning ska då utgå till skogsägare med höga naturvärden per/ha och år. 


Lars Ahlin, ordförande i LRF Jämtlands regionstyrelse ansåg att det var bra att det finns en positiv anda gällande naturvård men att detta förslag också kan leda till konflikten om "vem ska betala". En finansiering från näringslivet skulle öppna upp för "Green washing" där andra företag får köpa sig in för att rentvå sina egna verksamheter. Lars såg också en konflikt i att skogsägare kan komma att bli ifrågasatta av allmänheten om ett sådant skydd skulle införas - Varför ska du avverka, när du kan få betalt för att låta bli? Detta skulle på sikt urholka produceringen av bioråvaran som är så viktig för klimatomställningen. 


Gunilla Kjelsson, ordförande i LRF Västernorrlands regionstyrelse höll med Lars Ahlin. Skogsbruket ger, och ska fortsatt ge, en levande bygd genom att den brukas. Hon menade att LRF inte är rätt organisation att ta fram en sådan modell, utan bör snarare bevaka de modeller som tas fram framgent. Gunilla lyfte också problematiken kring Green-washing och värnade om produktionen av skogsråvaran. Vi måste bidra till bioekonomin genom att bruka skogen. 

Skog

Åtgärder krävs mot en växande vargstam


Motionen som kom från Härlunda, Älmhultsortens och Alvestas lokalavdelningar, handlade om att arbeta för en minskad vargstam med bakgrund av de omfattande angrepp som sker bo boskapsdjur. Här klev också Richard Åström, ledamot i LRF Jämtland upp i talarstolen och beskrev situationen för hans sameby. Han berättade om den skyddsjakt de bedrivit och hur problematiskt det är, inte bara för lantbrukarna utan för alla med boskap, att vargstammen inte hålls nere. Han yrkade bifall till motionen och fick stående ovationer av fullmäktige. Motionen bifölls av fullmäktige, i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande. 

Richard Åström, ledamot i LRF Jämtland i talarstolen.
Richard Åström, ledamot i LRF Jämtland i talarstolen.

Framtidens folkrörelse


Men det var mer än bara motioner som behandlats under stämman. Ett inriktningsbeslut gällande remissen ”Framtidens folkrörelse” som varit ute under våren fattades också. Framtidens folkrörelse är ett resultat av en tidigare riksförbundsstämmas beslut där man ville utreda hur LRF ska formas framgent för att fortsätta vara livskraftig, och hur lokalavdelningarnas roll ska se ut i detta. Palle Borgström inledde punkten gällande Framtidens folkrörelse genom att tacka för det remissarbete som gjorts runt om i landet inför detta inriktningsbeslut, och för de 636 remissvar som kommit in.


Framtidens folkrörelse handlar om att förvalta och utveckla LRF som organisation, till en form som går att lämna över till nästa generation. Syftet är att komma till bukt med de lokalavdelningar som inte är aktiva, en konsekvens av att färre upplever sig ha tid för föreningsarbete där tunga administrativa uppgifter medföljer. I de fall där engagemanget är svagt så till den grad att det inte hålls ett årsmöte tappar medlemmarna i området sin demokratiska rätt, eftersom dessa medlemmar inte kan välja vem som ska representera dem uppåt inom LRF. Detta vill LRF komma runt och det görs genom att anpassa LRFs lägsta nivå individuellt och lokalt. Således har stämman och riksstyrelsen för avsikt att det ska bli enklare att vara förtroendevald och driva påverkansarbete gentemot våra beslutsfattare. Stämman tog ett inriktningsbeslut om att ändra stadgarna vid nästa stämma och ge LRF Ungdomen en tydligare roll än vad som finns idag, för att nå dit som remissen syftar till.

Läs mer om Framtidens folkrörelse på stämman här.