Så gick det för Örebros motioner på riksförbundsstämman

LRFs förbundsordförande Palle Borgströms inledningstal under årets riksförbundsstämma.

Erik Sandberg är LRF Örebros ordförande och var en av länets fullmäktige när LRF höll riksförbundsstämma på Sånga-Säby utanför Stockholm. Här berättar han om ett historiskt beslut för LRF och hur det gick för Örebros motioner.

Örebros regionstämma beslutade att skicka två motioner för vidare diskussion och hantering på riksnivå. Den ena handlar om att inrätta spannmålskonton som en möjlighet för enskilda firmor att jämna ut resultat och likviditet mellan olika år. Den andra motionen tar upp att tillämpningen av artskyddsförordningen ofta blir orimlig för skogsbruket med orkidén knärot som exempel.  

Hur gick det för motionerna på stämman? 

- Kring spannmålskontot, tillsammans med en liknande motion från Skåne, fick vi ett gemensamt svar som jag tror var det längsta av alla motionssvar. Därför är det svårt att summera på ett kort sätt. Motionen avslogs, vilket jag har förståelse för i det svar vi fick just kring det ganska unika som ligger bakom varför det finns skogskonton. Det finns en risk som skulle vara negativ för skogskonton om det öppnas upp för fler grenar. Beslutet blev istället att arbeta vidare med det som bedöms vara rimligt att ändra inom skattelagstiftningen, med bland annat ökad avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond som skulle kunna hjälpa för att jämna ut resultaten, men löser inte det vi efterfrågade kring likviditeten. Motionen väckte stort intresse och diskuterades flitigt i pauserna i de informella samtalen. Ibland är timing och möjligheter inte helt rätt, men en tanke har nog vaknat och jag tror att vi kommer se liknande motioner framåt som kanske gör att det ger framgång senare.

- I stora drag hade vi samsyn på knärotsmotionen och det mesta bifölls av riksförbundsstyrelsen. Vi hade dock fått ett avslag på en av att-satserna som vi inte tyckte var tillräckligt tydligt varför det var så. Vi yrkade då åter bifall till den delen och efter diskussion och omröstning så hade vi vunnit stämmans gehör även för den.  
 

Vilka sakfrågor debatterades flitigast under årets stämma? 

- Artskyddet och vargen var två stora frågor under stämman. Såklart fanns en stor bredd, vilket det ska vara. Som vanligt är det alltid någon som blir lite oväntat stor diskussion kring och i år var det den som rörde möjligheterna att bli medlem via Swish. Efter bra debatt med humoristiska inslag blev det votering med endast sju rösters fördel för styrelsens förslag.  
 

Ett historiskt beslut stod på dagordningen – nya gemensamma stadgar för hela LRF. Berätta, hur gick det? 

- Det blev en mindre diskussion på stämman än vad jag trott på förhand, då det är den största förändringen inom organisationen på 50 år. Min tolkning är att det hårda arbete som gjorts under de senaste åren genom exempelvis diskussioner, dialoger och remisser har lagt grunden för att nå en stor acceptans för de nya stadgarna och därmed den nya organisationen. Sen får vi inte glömma att det ligger mycket jobb framåt att implementera detta i organisationen och att vi behöver vara ödmjuka inför att vi kan behöva vissa förändringar även framåt då det är i princip omöjligt att ha tänkt på allt i en så pass omfattande förändring som detta är. Vill du veta mer om de nya stadgarna och organisationen så finns mycket material på www.lrf.se. Sök på framtidens folkrörelse. 

 

Vilka reflektioner vill du skicka med till medlemmarna? 

- Stämman andades framtidstro och att vikten av att vi jobbar tillsammans för att nå framgång. Utmaningarna vi står inför är många, men möjligheterna är desto fler.