Så gick det för Sydosts motioner på riksförbundsstämman 2023

230525 Nyhetsbild Riksförbundsstämman Sydost 2023
Per-Göran Sigfridsson och Anette Giselsson från Sydosts styrelse begärde ordet

Det var så klart inriktningsbeslutet för framtidens folkrörelse som var det mest engagerande under årets riksförbundsstämma på Sånga-Säby. Sydosts tio motioner, varav en angående inriktningsbeslutet, behandlades och bidrog till en engagerad debatt. Här kan du läsa hur det gick.

- Det var en bra stämning och ett härligt engagemang under stämman, där möjligheterna för en ökad livsmedelsproduktion hördes som ett gemensamt mantra oavsett vilken fråga som diskuterades. Vår möjlighet att göra vår röst hörd är som bäst just nu.

Det blev en saklig och bra debatt kopplat till inriktningsbeslutet och det fanns en enighet att gå vidare med styrelsens förslag. Förslaget innehöll flertalet möjligheter för lokalavdelningarnas vara eller icke vara, vilket tillfredsställde de flesta viljorna och skapade en viss trygghet för den kommande processen. Nu har vi ett fortsatt stort arbete att göra i sann demokratisk anda.

Många av Sydosts motioner engagerade och skapade debatt under stämman vilket var väldigt roligt.

För Sydosts motion nummer 6 ”Myndigheterna måste ta ansvar för den natur de beslutat skydda” var riksförbundsstyrelsens initiala förslag att avslå motionen, men efter bland andra Anette Giselssons och Per-Göran Sigfridssons argumentation för motionen enades stämman till ett beslut mer i enlighet med motionen, se nedan.

Sydosts motion nummer 1 angående ”Ersättningar vid markintrång” vilken ansågs besvarad med var riksförbundsstyrelsen anfört, omnämndes särskilt av ledamoten Fredrik Andersson från riksförbundsstyrelsen med att vi redan arbetade med frågan dagligen, att ersättningarna ska upp och att vi behöver ta ett rejält omtag, det är en otroligt viktig fråga.

// Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost

Resultat av behandlingen av Sydosts motioner

Framtidens folkrörelse (Sydost 2)
Stämman beslutade:

Att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört

En livsmedelsstrategi med fokus på konkurrenskraft (Sydost 9)    
Stämman beslutade:

Att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att en uppdaterad livsmedelsstrategi starkt präglas av ett genomförandeperspektiv där olika åtgärder har direkt betydelse för beslut på gårdsnivå om ökad livsmedelsproduktion samt 

Att LRF i arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi prioriterar konkurrenskraftsfrågan, det aktiva produktionsbruket och dess förutsättningar samt är tydlig i kommunikationen kring detta, såväl internt som externt. Bifall till både riksförbundsstyrelsens förslag och Sydosts motion

Livsmedelsstrategin (Sydost 5)
Stämman beslutade:

Att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta initiativ och följa upp så att det i livsmedelsstrategin tas in att skadorna på jordbrukets grödor minskas, så att viltskadorna på gröda inte överstiger 2 procent per år på nationell nivå.

Prioritera livsmedelsproduktionen (Sydost 8)
Stämman beslutade:

Att avslå motionen

Myndigheterna måste ta ansvar för den natur de beslutat skydda (Sydost 6)
Stämman beslutade:

Att med bifall till motionens intentioner uppdra åt Riksförbundsstyrelsen att arbeta för: Att beslut om avsättning av natur ska stå i proportion till förmågan att fullfölja naturskyddets mål samt 

Att skyddsformer ska vara flexibla och att eftersatt skötsel ska kunna leda till upphävt skydd och återgång till aktivt skogsbruk

Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald (Sydost 7)
Stämman beslutade:

Att med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka och förutse nya affärsmodeller för naturvård/skydd som stärker skogsvårdens lönsamhet och som levererar bra naturvård tillsammans med brukande samt  

Att med bifall till intentioner i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka diskussioner om finansiering och administration.

Jordförvärvslagen (Sydost 3)
Stämman beslutade:

Att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för de justeringar av jordförvärvslagen som behövs i syfte att bevara balansen mellan olika ägarkategorier.

Åtgärder krävs mot en växande vargstam (Sydost 10)
Stämman beslutade:

Att med bifall till intentionerna i motionens första, andra och fjärde yrkande uppdra till riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta i enlighet med LRFs rovdjurspolicy där målet för vargstammen är minsta möjliga stam utifrån de juridiska förutsättningarna för förvaltningen, samt synliggöra oron bland djurägare samt  

Att motionens tredje yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört  Att belysa och driva frågan om full kostnadskompensation för all merkostnader som uppkommer efter ett angrepp även efter två veckor.

Ersättningar vid markintrång (Sydost 1)        
Stämman beslutade:

Att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell för livsmedelsproducenter, som ligger till grund för kontrollavgiften (Sydost 4)
Stämman beslutade:

Att med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverka Livsmedelsverket så att regelförenklingar genomförs och att riksklassningsmodellens vägledningar tillämpas med ett företagsfrämjande perspektiv samt 

Att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att när myndigheter tar fram nya regelverk ska de föregås av omfattande risk- och konsekvensanalyser så att de inte blir hinder i utvecklingen av en resilient livsmedelsproduktion i hela landet

Vill du se stämman i efterhand? (klicka här).

Här kan du ta del av motionsbesluten från regionstämman i LRF Sydost 2023.