Så gick det med Västernorrlands motioner på riksförbundsstämman

Odlingslandskap

Den årliga riksförbundsstämman för LRF gick av stapeln den 23-24 maj på Sånga Hotell & Konferens utanför Stockholm. Två motioner från Västernorrland behandlades och årets lokalavdelning blev Övre Ådalen.

Årets tema på stämman var ”Konkurrens är motståndskraft”. Vi befinner oss just nu i en tid där marknadsläget är turbulent och mycket i media handlar om att sänkta livsmedelspriser ska rädda den situation vi befinner oss i. Det var något som Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde med i sitt stämmotal.
– Bra mat kommer aldrig att vara billig, men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror, konstaterade Palle Borgström. Läs mer om Palles tal här.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.

Årets lokalavdelning

Övre Ådalen i Västernorrland blev Årets lokalavdelning 2023 inom LRF och fick motta priset på 30 000 kronor som delades ut av Palle Borgström.  Utmärkelsen Årets lokalavdelning premierar en lokalavdelning som utmärkt sig utifrån årets uppsatta kriterier. Årets lokalavdelning lyfts också fram för att kunna sprida goda exempel och inspirera andra lokalavdelningar runt om i landet.
Läs mer om Årets lokalavdelning här.

Ann Kjörsvik, ordförande och Monica Lundgren, kassör i LRF Övre Ådalens lokalavdelning fanns på plats för att motta priset.
Ann Kjörsvik, ordförande och Monica Lundgren, kassör i LRF Övre Ådalens lokalavdelning fanns på plats för att motta priset.

Bättre myndighetsutövning i skogsbruket

Två motioner hade inkommit från Västernorrland. Den första handlade om hur LRF ska arbeta för en bättre myndighetsutövning i skogsbruket och om vikten av att få en samsyn och en dialog mellan skogsägare och myndigheter vid fältgranskningar. Att verka för att markägaren informeras innan fältgranskning samt ge markägare eller ombud möjlighet att delta. Samt att verka för att resultatet av fältgranskningen redovisas samma dag. 

Styrelsens förslag var att arbeta för att markägaren informeras innan fältgranskning samt låta markägare eller ombud delta samt att bifalla intentionerna i motionens andra yrkande att arbeta för att resultatet av fältgranskningen ska redovisas skyndsamt. Stämman biföll styrelsens förslag och biföll till intentionerna.

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrlands regionstyrelse i talarstolen.
Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrlands regionstyrelse i talarstolen.

Hur får våra motioner bäst effekt?

Den andra motionen från Västernorrland som behandlades hade regionstyrelsen själv skrivit och handlade om hur vi bäst ska nå effekt på stämmobesluten som fattas på riksförbundsstämman samtidigt som arbetet med att påverka politik och myndigheter ska göras på bästa sätt. På stämman redovisade man om den breda medlemsdialog som genomförts under 2019 och att den demokratiska ordningen med årsmöten och stämmor är en grundbult som driver och skapar trygghet i LRF. Förslaget till Framtidens folkrörelse har två målområden: Att framtidssäkra folkrörelsen och att stärka LRFs näringspolitiska arbete. Man gav även goda exempel på när det folkrörelsen och det näringspolitiska arbetet växlat.  Styrelsens förslag var att anse motionen besvarad. Stämman biföll styrelsens förslag.

 

Annie Gradin, ordförande LRF Ungdomen Västernorrland i talarstolen.
Annie Gradin, ordförande LRF Ungdomen Västernorrland i talarstolen.

Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald


Motionen Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald som kom från Sydost handlade om att arbeta fram en egen affärsmodell inom LRF, där naturvård värderas precis som produktion. Förslaget är att ta fram ett "sortiment" som fungerar som ett skydd, och som stärker skogens lönsamhet över tid och som ekonomisk likställs med virkesproduktion. Det nya skyddet skulle kunna ersätta andra både frivilliga och formella skydd och bör samfinansieras med virkesbranschen, staten och andra intressenter inom näringslivet och ha samma status som formellt skydd idag. Ersättning ska då utgå till skogsägare med höga naturvärden per/ha och år. 

Lars Ahlin, ordförande i LRF Jämtlands regionstyrelse ansåg att det var bra att det finns en positiv anda gällande naturvård men att detta förslag också kan leda till konflikten om "vem ska betala". En finansiering från näringslivet skulle öppna upp för "Green washing" där andra företag får köpa sig in för att rentvå sina egna verksamheter. Lars såg också en konflikt i att skogsägare kan komma att bli ifrågasatta av allmänheten om ett sådant skydd skulle införas - Varför ska du avverka, när du kan få betalt för att låta bli? Detta skulle på sikt urholka produceringen av bioråvaran som är så viktig för klimatomställningen. 

Skog

Framtidens folkrörelse

Men det var mer än bara motioner som behandlats under stämman. Ett inriktningsbeslut gällande remissen ”Framtidens folkrörelse” som varit ute under våren fattades också. Framtidens folkrörelse är ett resultat av en tidigare riksförbundsstämmas beslut där man ville utreda hur LRF ska formas framgent för att fortsätta vara livskraftig, och hur lokalavdelningarnas roll ska se ut i detta. Palle Borgström inledde punkten gällande Framtidens folkrörelse genom att tacka för det remissarbete som gjorts runt om i landet inför detta inriktningsbeslut, och för de 636 remissvar som kommit in. 


Framtidens folkrörelse handlar om att förvalta och utveckla LRF som organisation, till en form som går att lämna över till nästa generation. Syftet är att komma till bukt med de lokalavdelningar som inte är aktiva, en konsekvens av att färre upplever sig ha tid för föreningsarbete där tunga administrativa uppgifter medföljer. I de fall där engagemanget är svagt så till den grad att det inte hålls ett årsmöte tappar medlemmarna i området sin demokratiska rätt, eftersom dessa medlemmar inte kan välja vem som ska representera dem uppåt inom LRF. Detta vill LRF komma runt och det görs genom att anpassa LRFs lägsta nivå individuellt och lokalt. Således har stämman och riksstyrelsen för avsikt att det ska bli enklare att vara förtroendevald och driva påverkansarbete gentemot våra beslutsfattare. Stämman tog ett inriktningsbeslut om att ändra stadgarna vid nästa stämma och ge LRF Ungdomen en tydligare roll än vad som finns idag, för att nå dit som remissen syftar till.

Läs mer om Framtidens folkrörelse på stämman här.