Smittor och skador av vildsvin, nu har Säffle Norra fått nog!

vildsvin, natur

Säffle Norra LRF-avdelnings inkom med en skrivelse den 26 september till LRF Värmland angående beslut om vildsvin på riksstämman. Nu har LRF Värmland besvarat avdelningens skrivelse.

Skrivelse till LRF Värmland angående beslut om vildsvin på riksstämman 2021.

Vi i LRF Säffle Norra ser med stor oro på det pågående utbrottet av svinpest i Västmanland samt den bitvis mycket stora vildsvinsstammen. Vildsvinen orsakar stora ekonomiska skador för enskilda medlemmar och kommer på sikt leda till att lantbruk läggs ned. 

I diskussioner med medlemmar i vår avdelning om LRFs hållning i vildsvinsfrågan kom vi att tänka på motionerna rörande vildsvin till riksstämman 2021.

Yttrandena samt stämmans beslut såg ut som följande: 

Yttrande 14:
Utrota vildsvinen för att säkra livsmedelssäkerheten (Värmland 1) 

Stämman beslutade: 
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF på riksnivå tar en nollvision mot skador och smittor från vildsvin. 

Yttrande 15:
Effektivt sätt att kontrollera vildsvinspopulationen (Västra Götaland 4) 

Stämman beslutade: 
att avslå motionen samt 
att tillsätta en arbetsgrupp som fördjupar sig i hur vi på ett effektivt sätt ska kunna kontrollera den invasiva vildsvinspopulationen.

Vi undrar vilket arbete som gjorts för att ta fram en nollvision mot skador och smittor från vildsvin samt vilka som ingått i arbetsgruppen som fördjupat sig i effektiva sätt att kontrollera vildsvinspopulationen. 

Slutligen skulle vi önska ett klargörande från regionstyrelsen om de står bakom en nollvision mot skador från vildsvin, vilket är omöjligt att kombinera med en vildsvinstam. 

Om styrelsen står bakom nollvisionen tror vi att det är viktigt att jobba för att få bort vildsvinen nu när vi har en chans att få med oss den allmänna opinionen. 

Styrelsen i LRF Säffle Norra

LRF Värmlands svar på Säffle Norra LRF-avdelnings skrivelse

Svar på skrivelse LRF Värmland har mottagit en skrivelse från Säffle Norra lokalavdelning rörande vildsvin. Skrivelsen har sin tyngdpunkt vid frågor rörande beslutet vid LRFs riksförbundsstämma 2021 att ”LRF på riksnivå tar en nollvision mot skador och smittor från vildsvin”

LRF Värmlands styrelse står bakom det fattade stämmobeslutet.

Redan sedan innan och med förhöjd prioritet efter nämnda riksförbundsstämmobeslut har frågan varit prioriterad i LRFs påverkansarbete. Ett lite mer långsiktigt arbete pågår att implementera en toleransnivå för viltskador inom jordbruket som sedan ska bli samma näringspolitiska verktyg som motsvarande målnivåer redan idag utgör inom skogsbruket.

Dessutom fortlöper arbetet för att åstadkomma ett antal mer specifika regelförändringar som ska minska problemen med vildsvin. Bl.a. måste rätten för enskild att utfodra vilt regleras så att missbruk beivras, skyddsjakt behöver tillåtas från lantbrukets motorredskap, användningen av drönare tillåtas vid skyddsjakt, regelverken kring användning av fällor liberaliseras samt möjligheterna att sälja och ge bort kött förenklas.

Slutligen bör nämnas att frågan hamnat i kraftigt fokus i samband med utbrottet av ASF i Fagersta. I den debatt som följt i anledning av detta utbrott har LRF dels gett ytterligare ökad prioritet åt ett antal av de frågeställningar vi redan satt på banan, dels flyttat fram organisationens ambitioner och bl.a. öppnat för lokal användning av s.k. skottpeng samt preciserat att vildsvinsstammen i ett första steg behöver minska med 90%. 

Dagens politiker kan inte ta ansvar för det som skedde på 80-talet, däremot kan de ta ansvar för det läge vi befinner oss i nu.

LRF föreslår därför sju konkreta åtgärder för att uppnå målet om en kraftigt minskad vildsvinstam och ett stopp på smittspridningen:

  1. Ekonomisk kompensation för de akut drabbade är av yttersta vikt för att säkerställa en framgångsrik smittbekämpning. Jordbruksverket och försäkringsbolagen måste skyndsamt identifiera de som är berättigade till ersättning och se till att utbetalningarna sker snabbt och smidig.
  2. Jaktlagstiftningen från 1987 är omodern och otillräcklig för att hantera det ökande antalet vildsvin i Sverige. En ny lagstiftning måste prioritera samhällets behov av en trygg livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Denna förändring kräver en modern syn på viltstammen och sätta samhällsintresset före nöjesjakt. Det inkluderar ändringar av bestämmelserna om skyddsjakt på vildsvin, användning av drönare med kameror för effektiv övervakning av grödor och jakt i samband med tröskning.
  3. Vi bör ta efter framgångsrika exempel från andra länder, som Belgien, och tillåta användningen av stora fällor och fångstredskap som är godkända i andra EU-länder och Norge. Detta kommer att öka effektiviteten i bekämpningen av afrikansk svinpest
  4. Inför en premie för att öka avskjutningar av vildsvin i Västmanlands län och andra gränsnära län. Beloppet för avskjutning av vuxna suggor bör vara särskilt högt, eftersom det ger snabb och önskvärd effekt. Premierna bör finansieras genom att öka viltskadeanslaget eller att använda medel från viltvårdsfonden. Detta kommer att uppmuntra ökad avskjutning av reproduktiva vildsvin.
  5. Etablera en tydlig definition av åtel som gäller i hela landet för att underlätta beslutsfattande kring förbud mot utfodring som bidrar till ökningen av vildsvinsstammen.
  6. Staten måste ta ansvar för finansiering av transport och destruktion av vildsvin som inte kan konsumeras om avskjutningen ökar.
  7. Säkerheten kring avfallshantering måste omedelbart förbättras för att förhindra smittspridning av bland annat afrikansk svinpest. Kommunernas hantering av återvinning och miljöfarligt avfall behöver därför ses över.

Genom dessa åtgärder kan regeringen och riksdagen effektivt minska vildsvinsstammen och hantera den pågående krisen med afrikansk svinpest samtidigt som vi tryggar vår livsmedelsproduktion och skyddar våra skogar och marker.

Men tiden är knapp och vi har inte råd med fler felbeslut från politikens sida.

Nu behöver vi tillsammans i LRF bilda opinion utåt i dessa sju punkter.

Vänliga hälsningar
Regionstyrelsen LRF Värmland