Dags för avslut i projektet Lövsuccé 2.0

Projekt Lövsuccé 2.0

Projektet Lövsuccé 2.0 håller på att summeras, nu återstår slutseminariet i november. Under hösten har det genomförts sex workshops på olika platser i Småland, med fokus på hur lövskog kan skötas för ökad lönsamhet och värde.

Alla träffar i Lövsuccé 2.0 under hösten har varit en kombination av föreläsningar och fältinslag, där en träff i varje region fokuserade på ekonomi, skötsel och klimat och den andra på mångbruk, naturvård och turism. 
– Dessa fysiska träffar där deltagarna får kortare föreläsningar om ett intressant ämne kopplat till lövträd, följt av ett praktiskt inslag i fält alternativt en guidning eller rundvandring i fält, ger deltagarna ökad kunskap om lövträdens värden. Det är även lättare att ställa frågor, samtala med andra skogsägare och experter eller föredragshållare som är på plats när man träffas fysiskt, säger Marielle Gustafsson på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Deltagarna har bland annat fått träffa entreprenörer som använder skogen för naturturism, och som till exempel har berättat om hur mervärden kan skapas genom det estetiskt vackra och naturupplevelsen på en plats. Andra skogsägare har visat hur de använder produkter från skogen inom en speciell nisch, som exempelvis möbler och inredning i det högre prissegmentet, eller hur de har satsat på lövinslag i sin egen skog. 

Projektet Lövsuccés samverkanspartners Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Södra har medverkat med information om stöd som går att söka, regler som man har att förhålla sig till och tips på åtgärder som kan öka värdet på den egna skogen. Inte minst granbarkborrens framfart de senaste åren har gjort lövinslagen i skogen till mer än ett särintresse, det har blivit en nyckel för livskraftig och långsiktigt hållbar skog. 

Digert bibliotek

Under projektets gång har det producerats ett gediget material, dokument, inspelade föreläsningar och annat, som kommer att finnas kvar som inspirations- och utbildningsmaterial även framöver. Förhoppningen är att projektet har ökat kunskapen om värden knutna till lövträd, såväl lövskogar som övriga lövträd i landskapet, runt om i Småland.
– Förhoppningsvis har vi även ökat intresset för att satsa på lövträd. I och med den goda uppslutningen så märker man att det finns ett stort intresse för ett variationsrikt skogsbruk. Lövsuccé har den fördelen att vi har arbetat med hela paletten knutet till lövträd och vi har lyft såväl naturvärden, produktion, ekonomi, skötsel, sociala värden, turism, mångbruk och klimatförändringar, säger Marielle Gustafsson. 

Ett exempel på en åtgärd som visats upp i praktiken är veteranisering. Behovet har uppstått eftersom det på många platser finns ett åldersglapp mellan de riktigt gamla träden och de unga. Det saknas en eller flera generationer träd och när de nu gamla träden dör kommer det saknas boplatser och livsmiljöer för en rad insekter, fåglar och svampar. För att hjälpa naturen på traven kan man välja ut träd för veteranisering, där man genom ingrepp som att borra hål, skava av bark eller såga upp håligheter som sedan fylls med spån och material från marken, så kallade mulmholkar, ger naturen tillträde till trädet snabbare och hjälper föråldringsprocessen lite på traven. 

Nytt stöd

En annan åtgärd som länsstyrelsen vill lyfta fram är hamling. 
– När det gäller hamling av träd i odlingslandskapet så finns det från och med i år ett nytt stöd som hanteras av Naturvårdsverket. Detta är ett stöd som ersätter det tidigare stödet ”lövtäkt” i marker med miljöersättning för särskild skötsel (Landsbygdsprogrammet). Det nya stödet innebär att markägare kan få bidrag för förstagångshamling, kontinuerlig hamling och restaureringshamling av träd i odlingslandskapet. Det nya systemet för att söka stödet är inte på plats ännu och i år arbetar vi på länsstyrelsen med att betala ut bidrag till markägare som vill hamla. Man har även möjlighet att få hjälp av arborist i år. Pengarna för året börjar dock ta slut. Utöver stöd för hamling kan även miljöersättningar för ängs- och betesmarker samt restaureringsstöd gynna lövträdens värden, säger Marielle Gustafsson.

Projekt Lövsuccé 2.0

Workshop Vallerstad gård

Projekt Lövsuccé 2.0

Workshop Grimslöv

Projekt Lövsuccé 2.0

Claes Uhlén från länsstyrelsen visar veteranisering

Projekt Lövsuccé 2.0

Träprodukter visas upp

Slutseminarium för Lövsuccé 2.0:

Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi. Projektet Lövsuccé 2.0 bjuder in till slutseminarium för att dela samlade intryck och medskick från projekttiden och tillsammans med deltagarna försöka blicka framåt och hitta ledtrådar om framtiden.

Medverkande:

  • Moderator Magnus Hellgren, Samordnare Smålands skogs- och trästrategier.  
  • Föredrag från Anders Ekstrand, Lövskogsexpert Södra, och Erik Hjärtfors, skogsföretagare och mångbrukare Lövsjö loghouse.
  • Panelsamtal med representanter från projektorganisationerna LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samt Hushållningssällskapet.

Datum: 8 november

Tid: Drop in med fika från 17:00, programmet startar 17:30. Avslut med middag 20-21

Plats: Nässjö träcentrum. Möjlighet att delta digitalt 17.30-20.00

Anmälan: Sista anmälningsdag 31 oktober. Begränsat antal platser att delta på plats, så först till kvarn gäller