Så arbetar vi

Lokalavdelningarna fungerar som LRFs bultande hjärta – de frågor som LRF regionen och riksförbundet driver kommer från de förslag och idéer som landets lokalavdelningar formulerar i motioner och skrivelser. Som förtroendevald arbetar du alltså både för utveckling av de gröna näringarna i bygden, samtidigt som du lägger grunden för de frågor som LRF driver. Som förtroendevald bidrar du till att lyfta lokala frågor som sedan kan drivas av LRF i hela landet.

Lokalavdelningen är är också det sociala nätverket och många sociala aktiviteter anordnas här för medlemmarna.

Att hålla årsmöte, arbeta fram en verksamhetsplan och redovisa verksamheten ingår också i rollen som förtroendevald. 

 

Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation, eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå. Som förtroendevald har du därför en viktig uppgift i att känna till vilka beslut som är på gång i kommunen, så att kommungruppen bevakar och påverkar den lokala näringspolitiken.

I rollen som förtroendevald får du koll på de lokala politiska processerna och lär känna politiker och tjänstemän, vilket gör det lättare att ha en dialog och påverka utfallet på ett strukturerat sätt. Många gånger kan du som förtroendevald också bidra med fördjupad kunskap från LRFs experter, så att beslut som berör LRFs medlemmar baseras på rätt information.

Som förtroendevald i en kommungrupper har du också en kontinuerlig dialog med både lokalavdelning och region, och på egen hand eller tillsammans med andra organisationer kan er grupp arrangerar tema- eller politikerträffar i de frågor som har stor betydelse i er kommun. 

Regionstyrelsen är LRFs egen verkstad, där frågor på länsnivå drivs. Som förtroendevald och ledamot arbetar du till exempel med landsbygdsprogram, livsmedelsstrategi och regionala skogsprogram tillsammans med länsstyrelse, regionförbund och skogsstyrelse – frågor som är avgörande för medlemmarnas lönsamhet, tillväxt och hållbarhet.

Regionen är också ansvarig för omsorgsfrågor, och som förtroendevald är du både en viktig kontaktyta och ett stöd för LRFs lokalavdelningar och kommungrupper i deras lokala arbete.

Tillsammans med dina kollegor i regionstyrelsen prioriterar du vilka fokusområden som är viktigast för er region och era lokala medlemmar. Du bidrar sedan i de frågor du kan göra störst skillnad utifrån ditt eget intresse, engagemang, kompetens och nätverk.

Det är regionstyrelsen som ansvarar för regionstämman och som ledamot kan du bli utsedd att representera din region på LRFs riksförbundsstämma. Det innebär att du företräder och driver motioner som lokalavdelningarna från regionen röstat fram.

Riksförbundsstyrelsen ansvarar för att verkställa de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Styrelsen består av 14 ledamöter, där tolv är stämmovalda och två är personalrepresentanter. Arbetet leds av förbundsordföranden, som utses av riksförbundsstämman. Verkställande direktören ansvarar sedan för att verkställa styrelsens beslut.

Styrelsearbetet inriktas främst på behandling av strategiska frågor och styrelsen ska bland annat se till att organisationen är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och dess ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Riksförbundsstyrelsen utfärdar riktlinjer i policyfrågor och beslutar om verksamhetsplan och budget för LRF ideell förening och LRF förening u p a (inklusive LEAB).

Styrelsens ledamöter representerar också LRF i olika externa sammanhang samt leder/deltar i ett antal interna organ och arbetsgrupper.

Valberedningarna har en central roll inom LRF, för det är här förslagen på nya styrelseledamöter och revisorer arbetas fram. Som förtroendevald i en valberedning är du en av dem som påverkar vilka som ska företräda LRFs medlemmar i styrelsearbetet – samtidigt som du får nya kunskaper om styrelsearbete och ledarskap, och ett brett och viktigt kontaktnät.

Som förtroendevald i LRF Ungdomen driver du aktivt viktiga frågor för unga inom organisationen, och en stor del av ditt uppdrag är att dra igång aktiviteter och lyssna in medlemmarnas förslag. De idéer som fångas upp får formellt gehör på förtroendemannakonferenser och på LRF Ungdomens regions- och riksstämmor.

I din roll som förtroendevald är du också en viktig del av det gröna näringslivets starka nätverk, vars tentakler når långt utanför Sveriges gränser via samarbete med systerorganisationer i EU. Tillsammans med andra företagare, anställda och studenter under 36 år driver du framtidsfrågor kring jord- och skogsbruk och visar vilka fantastiska jobbmöjligheter som finns inom den gröna näringen.

Årsmöte, verksamhetsplan, dokumentation och redovisning är en del av arbetet som förtroendevald och som stöd finns checklistor, mallar och hjälp att få från dina kollegor i någon av LRF Ungdomens 21 regionala styrelser runt om i landet, eller i riksstyrelsen.

Läs mer om LRF Ungdomen här

Vill du engagera dig?

Erik Bengtsson på Mittia: Gård & Skog

Vill du vara med att påverka din och andras situation på landsbygden? Då är ett engagemang inom LRF rätta vägen! LRF är en driven organisation där du som medlem har rätt att vara delaktig och bestämma vad LRF ska tycka, tänka och göra för sina medlemmar i olika frågor. Det ska vara meningsfullt, enkelt och roligt.

Bli förtroendevald - läs mer här
Erik Bengtsson på Mittia: Gård & Skog

Inspiration

Här finns filmer som kan inspirera i kommungruppsarbetet.

Se filmer här

Snabbfakta

Det finns tre olika typer av medlemmar i LRF. Den ena gruppen är cirka 128 000 individmedlemmar i knappt 929 lokalavdelningar, 271 kommungrupper, 17 regionförbund och 21 ungdomsregioner över hela Sverige. Den andra två grupperna är organisationsmedlemmar och intressemedlemmar.

LRFs riksförbundsstyrelse är styrelse för LRF ideell förening och LRF förening upa samt driver genom Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (LEAB) verksamheten i LRF. Styrelsen består av tolv ledamöter som alla är jord-, skog- och trädgårdsföretagare och/eller markägare samt två personalrepresentanter.

LRF bildades 1971 då Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop. RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.

LRFs arbete sträcker sig från allt mellan lokalavdelningen och den internationella bondeorganisationen World Farmers’ Organisation, WFO. Sakfrågorna är ibland de samma på alla nivåer. 

LRF har också kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Kontoret ansvarar också för kontakter med andra bondeorganisationer.

Sveriges bönder ger stöd till hundratusentals bondekollegor i världen genom LRFs medlemskap i We Effect. We Effect arbetar för att förbättra livet för människor på landsbygden i fattiga länder genom att ge ”hjälp till självhjälp”.

Läs mer om We Effect – hjälp till att kämpa för allas rätt till mat.

Vad brinner du för?