I korthet handlar LRFs internationella arbete om:

  • Näringspolitisk påverkan
  • Omvärldsspaning
  • Engagemang för global utveckling

Arbetet bedrivs på fyra arenor:

  • Norden genom Nordens bondeorganisationers centralråd, NBC
  • EU genom COPA-COGECA och CEJA
  • Globalt genom framförallt WFO
  • I policydialogen i Sverige

LRF Skogsägarna har också ett sektorspecifikt engagemang i CEPF på Europanivå, IFFA och Right Holders Group på global nivå samt i Nordiska Skogsorganisationernas Förbund, NSF. LRF Mjölk har på motsvarande sätt engagemang i European Dairy Association, EDA, och International Dairy Federation, IDF.

WFO

LRF är en av grundarorganisationerna till den globala bondeorganisationen World Farmers’ Organisation, WFO. Organisationen bildades 2011 sedan International Federation of Agricultural Producers, IFAP, gått i konkurs.

Medlemskapet i WFO ger LRF en plattform för erfarenhetsutbyte med bönder från hela världen. Arbetet är betydelsefullt för att hålla sig informerad om jordbruket i andra delar av världen.
Detta är i sin tur mycket värdefullt för dialogen på hemmaplan, där många andra organisationer gärna för världens bönders talan.

WFO är också en ingång till internationella institutioner som Världsbanken, FAO och andra FN-organ, OECD med flera samt ger tillträde till pågående internationella processer, som Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC), Rio+20 och WTOs Doha-runda, till vilka det annars kan vara svårt att få tillträde som nationell organisation.

LRFs Brysselkontor

LRF har också kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Kontoret ansvarar också för kontakter med andra bondeorganisationer.

Läs mer om LRFs Brysselkontor.

COPA-COGECA

LRF är också medlem i den europeiska bondeorganisationen COPA och i paraplyorganisationen för de europeiska kooperative organisationerna COGECA. Tillsammans representerar dessa organisationer mer än 12 miljoner bönder och deras kooperativ från 27 medlemsstater.

LRF har representanter inom de flesta arbetsgrupper, till exempel landsbygdsutveckling, miljö, frukt och grönt, djurhälsa, nötkött och mjölk.
COPA och COGECA utarbetar policydokument som används i arbetet med EUs beslutsfattare. En uppfattning som delas av 12 miljoner bönder väger naturligtvis tyngre än om något enskilt land försöker påverka.