Medlem och organisation

Erik Jonsson efterträder Sigge Oscarsson som förbundsordförande vid stämman i Linköping.

Jordbrukarnas Riksförbund kallar till massdemonstration i Stockholm mot LRF som påstås missköta sina medlemmar. 40 personer kommer.

LRF genomför det första medlemsrådet. I lokalavdelningarna diskuteras hur produktionsbalansen kan förbättras särskilt inom spannmålssektorn.

Det första livsmedelspolitiska programmet antas av LRFs riksförbundsstyrelse. I ” Livsmedlen och miljön” slås fast att konsumenterna skall kunna lita på de livsmedel som produceras av svenskt lantbruk och dess livsmedelsindustri.

Lantbrukets yrkesnämnd (LYN) bildas av LRF, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet och Lantarbetarförbundet.

En försöksverksamhet med ”vikarierande drängar” pågår i några län.

Lantbrukarnas Ungdomskontakt har sitt första verksamhetsår. Riks UK består av representanter för LRF, branschorganisationer och ungdomsorganisationer.

Av stämmans 370 ombud är tre kvinnor. En av dem är Anna Britta Malmsten som 1977 blir LRFs första kvinnliga styrelseledamot.

Politik och samhälle

1972 präglas av hög arbetslöshet, hög inflation och svag ekonomisk tillväxt.

Skärholmsfruarna startar en kampanj för lägre matpriser. En period bojkottas mjölk och senare griskött. Mjölkprishöjningarna subventioneras bort som följd av protesterna.

Regeringen beslutar om prisstopp på viktigare baslivsmedel och i stället för prishöjningar tillförs jordbruket kontanta pengar.

Jordbruksminister Ingemund Bengtsson tillsätter en ny jordbruksutredning som bland annat skall pröva om Sverige skall införa en lågprislinje när gällande jordbruksavtal utlöper 1974.

Regeringen lägger fram en riksplan rörande ”Hushållningen med mark och vatten” vari bland annat allmänhetens tillgång till friluftsmiljön skall tryggas.

Det föreslås att en särskild skatt skall uttas på skog som inte avverkas. Skatten skall återbetalas när avverkning sker.

En ny jordbruksbeskattning medför att samtliga lantbrukare måste ha bokföringsmässig redovisning.

Besluten om att flytta Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen till Jönköping följs av beslut att även flytta Statens Jordbruksnämnd dit. Finansminister Gunnar Sträng förutsätter ”att även jordbrukets organisationer skall finna det förenligt med sina intressen” att flytta till Jönköping.

FNs miljökonferens hålls i Stockholm.

Ett frihandelsavtal träffas mellan EFTA-länderna (däribland Sverige) och EEC.

Ekonomi och affärer

LRF blir aktieägare i Åhléns och NK vilket väcker stor uppmärksamhet och undran om LRF tänker skaffa sig kontroll över livsmedelshandeln. LRF markerar att man endast vill säkerställa att inte livsmedelshandeln hamnar i utländsk ägo.

Lantbruksdata (LD), i vilket LRF är största delägare, flyttar från SHS till nya lokaler i Hållsta. Inrikesministern inviger.

LRF beslutar investera i en bastu på Sånga Säby till en kostnad av 17 500 kr.

Kooperation och marknad

SLR bildar Solanum tillsammans med ett antal lantmännenföreningar,

Sveriges Konservväxtodlares Samorganisation, med 16 odlarföreningar och 3 200 medlemmar, blir medlem i LRF.

Lånekön i hypoteksföreningarna är enorm eftersom Hypoteksbankens möjlighet att utge prioriterade obligationer är begränsad till 200 mkr.

I ett samarbetsavtal regleras den infekterade tvisten mellan Norrlands Slakteriförening och Nedre Norrlands Producentförening (mjölk, slakt och lantmän) om slaktdjursleveranserna i det gemensamma området.

Förslag om styrelserepresentation för de anställda (i u p a-föreningen och LEAB) läggs fram. I lagstiftningen skapas ett undantag för den ideella föreningen, som hanterar ”bondefackliga” frågor.

Författare: Jan de Woul