Medlem och organisation

Trots inledande torka och besvärliga skördeförhållanden bärgas en rekordskörd. 100 000 ha förblir oskördade främst i norra Sverige. En kampanj genomförs för att låna ut ledig tröskkapacitet.

Medlemskampanjen från 1973 fortsätter. Medlemsantalet ökar med 3 300. Samtidigt minskar antalet brukningsenheter med ca 5 000.

Det första medlemsrådet genomförs och gäller frågan om ”Marken och bondens framtid”.

Riksförbundsstämman antar ett markpolitiskt program och ett kulturprogram.

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som skall föreslå åtgärder som ökar insynen i de lantbrukskooperativa företagen. Bland annat vill man ha en enhetlig redovisning av efterlikvider och återbäringar.

En befattning som administrativ chef inrättas med ansvar för staber och konsultenheter. Utbildningssektionen bildas.

Ett representationskontor inrättas i Bryssel med Sigvard Andersson, f d VD i Farmek, som ansvarig.

Fastigheten på Vasagatan i Stockholm blir LRFs tidningshus. Annonsbyrån Landia finns kvar på Kindstugatan i Gamla Stan.

Arbetet med att bygga ut avbytarverksamheten fortsätter i ytterligare några län.

LRFs finansieringsutredning ser över mandatberäkningen till stämmorna som blir allt större i takt med att föreningarnas omsättning ökar.

Politik och samhälle

Oljepriserna höjs kraftigt under året. Prishöjningarna blir 12 % under året. Prisstopp införs på bland annat olja, lantbruksmaskiner, gödsel och pappersmassa.

Världsmarknadspriserna på mat blir i vissa fall högre än de inhemska. De höga världsmarknadspriserna motiverar enligt LO att man kan ta bort all administration och allt exportstöd. Erik Jonsson myntar uttrycket: Sveriges Bönder vill producera inte spekulera.

Ett nytt treårigt jordbruksavtal träder i kraft. Det består av kostnadskompensation enligt ett särskilt produktionsmedelsprisindex, PM-index och en arbets- och kapitalersättning på basis av LO-SAF-avtalen. Nytt är att kompensationen till förädlingsindustrin skall ske efter bok och räkning och granskas av Pris- och kartellnämnden.

En särskild låginkomstsatsning görs inom mjölkproduktionen genom att 92 mkr läggs som ett särskilt mjölkpristillägg.

Övergången till mellanprislinje på livsmedel fortsätter. Knappt 2 miljarder går som subventioner via statsbudgeten.

En världslivsmedelskonferens hålls i Rom.

De snabba prisökningarna på jord- och skogsbruksfastigheter föranleder regeringen att tillsätta en utredning av jordförvärvs- och jordhävdslagen.

Riksdagen beslutar om att viss del av köpeskillingen för skog skall sättas in på räntelöst konto i Riksbanken.

Markägares rätt att ta upp egen bränntorv försvinner och i fortsättningen fordras koncession.

Livsmedelsverket beslutar förbjuda färgning av livsmedel från 1 juli 1975.

Ekonomi och affärer

Förlagsavdelningen omvandlas till LTs förlag AB.

LRF tar på sig huvudmannaskapet för den permanenta avbytarverksamheten.

LRF blir med 25 % största ägare i margarintillverkaren Aritmos. Aritmos och Kungsörnen köper samtidigt Skogaholms Bröd.

Kooperation och marknad

Agro Oil AB skapas av flertalet branscher för att samordna lantbrukskooperationens oljeupphandling.

Farmek får ekonomiska svårigheter och genom ett samarbetsavtal med Slakteriförbundet garanteras medlemmarna samma avräkningspris som Scan Väst.

Författare: Jan de Woul