Medlem och organisation

Till stämman kallas 432 ombud vilket är rekordmånga.

Vid stämman kritiseras skarpt LOs förslag till löntagarfonder och marksocialisering.

Arrenderådet rekommenderar indexreglering av arrendeavtal som löper på mer än fem år.

En utredning av lantbrukarnas socialförsäkringsförhållanden genomförs. Förslag läggs att knyta lantbrukarna till AMF-försäkringarna.

Politik och samhälle

Den första borgerliga regeringen (m, fp och c) på 44 år bildas. Torbjörn Fälldin blir statsminister, Anders Dahlgren jordbruksminister och Nils G Åsling industriminister.

BNP ökar endast långsamt medan inflationen är fortsatt hög 9,5 %. Kraftiga löneökningar leder till förlorade marknadsandelar och ett underskott i handelsbalansen. Hög arbetslöshet och minskad industriproduktion är tecken på ett Sverige i kris. Miljardbelopp tillförs jordbruket som följd av den snabba kostnadsutvecklingen.

Treårsavtalet som löper ut den 1 juli förlängs ett år i avvaktan på att 1972 års jordbruksutredning skall bli klar.

Världsskörden av vete är samtidigt större än någonsin vilket ökar exportkostnaderna.

Ekonomi och affärer

Lantbrukshälsan AB bildas under året. Förutom LRF deltar Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) och Svenska Lantarbetarförbundet. 2 mkr av prisregleringsmedel avsätts till verksamheten.

Lantbrukarnas Borgens AB bildas. Bolaget skall lämna borgen för arrenden, driftskrediter och markförvärv samt överta föreningarnas borgensåtaganden visavi medlemmarna.

Lantbrukets Avbytartjänst redovisar sitt första verksamhetsår. 370 ordinarie och 150 reservavbytare servar 3 400 mjölkproducenter.

Kooperation och marknad

Diskussionerna med Näringsfrihetsombudsmannen om leveransplikten pågår under året.

Medbestämmandelagen antas och träder i kraft kommande årsskifte.

Vid årets slut är antalet mjölkproducenter 50 000.

Insynsgruppen bildas och skall arbeta för att öka förståelsen av föreningarnas verksamhetsberättelser.

Författare: Jan de Woul