Medlem och organisation

Harald Håkansson avlider oväntat den 27 februari, 59 år gammal. Till ny VD väljs Thorsten Andersson och till vice VD utses förhandlingschefen Lennart Tiberg.

Vid riksförbundsstämman i Kalmar väljs Anna Britta Malmsten in som den första kvinnan i LRFs styrelse.

En stadgeändring medför att antalet ombud minskar till 316 jämfört med 432 året innan.

354 medlemskap flyttas från Gävleborgs länsförbund till Uppsala länsförbund.

Länsförbunden förstärks med fem regionala sekreterare som skall bistå i näringspolitiska frågor.

Stämman beslutar att Erik Jonsson skall erhålla samma pension som en riksdagsledamot.

Politik och samhälle

Konjunkturen är fortsatt svag. Inflationen uppgår till 11 %. BNP sjunker med 2,5 %. Kostnadsläget tvingar Sverige till en devalvering med 10 %.

En arbetsmarknadskonflikt utbryter inom PTKs område.

Det treåriga jordbruksavtalet förlängs med ett år i avvaktan på att ett nytt avtal träder i kraft 1 juli 1978.

En del av mjölkprishöjningen 1 juli 1977 subventioneras. Subventionerna uppgår därmed till 3,5 miljarder.

En ny skogsskyddslag träder i kraft. Förbud mot att lämna obarkat virke kvar i skogen införs.

Produktionen av trä, massa och papper faller.

Antalet jordbruksenheter fortsätter minska och uppgår till 127 000. På 10 år har 60 000 jordbruk lagts ner. 725 000 kor producerar 3 114 milj. kg mjölk. En ko ger i genomsnitt 5 000 kg.

Ekonomi och affärer

SwedFarm (Swedish Farmers Services) bildas och säljer konsulttjänster i andra länder.

LRF övertar LTs boklager för att lindra de ekonomiska problemen i LTs förlag. (Personalens julgåva är därmed säkrad för ett antal år. Min anm.)

Kooperation och marknad

LRF ger NO en avsiktsförklaring om uppmjukning av leveransplikten. NO kräver ökad konkurrens om medlemmarna medan föreningarna kräver trygga leveranser. Stadgeändringar krävs i föreningarna.

Avtalet mellan Slakteriförbundet och Farmek om garanterat avräkningspris upphör.

Skogsägarnas Riksförbund delas i en affärsdel och en näringspolitisk del, som flyttas från Klarabergsgatan till LRF-huset på Klara Östra kyrkogata.

Äggcentralerna fusioneras in i Svenska Ägghandelsförbundet som flyttar till en nybyggd anläggning i Kungsängen.

Författare: Jan de Woul