Medlem och organisation

Lantbrukarnas socialförsäkringspaket tillförs medel ur prisregleringen och utvecklas till en betydande försäkringsrörelse. Sveriges Bönder försäkrar sig själva. Trygghetspaketet innehåller en avtalsgruppsjukförsäkring AGS, en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och en grupplivförsäkring, GLA.

Ett medlemsråd om utveckling i samverkan visar att medlemmarna inte ser så allvarligt på om leveransplikten skulle tas bort. En majoritet vill hellre se en kompromiss än bråk med myndigheterna. Fortfarande anser dock en majoritet att man i LRFs stadgar skall ha kvar kravet på leveranstrohet mot föreningsrörelsen.

Frågan om införande av sommartid föranleder protester från lantbruket som pekar på kostnaderna och negativa effekter på mjölkproduktionen.

Arkitektvåningen i grannhuset till Bondtolvan (Toppstugan ) förvärvas från Sparbanken Stockholm och blir LRFs representationsvåning.

LRF avger detta år 104 remissvar och 12 framställningar till regeringen. LRF är i huvudsak mer reaktivt snarare än aktivt i näringspolitiska frågor. Tyngdpunkten i LRFs arbete är jordbruksprisförhandlingarna, lantbrukskooperationens problem med NO, LRFs opinionsmässiga framtoning och skogsägarrörelsens svaga ekonomi.

Politik och samhälle

En folkpartistisk minoritetsregering tillträder sedan den första Fälldinregeringen spruckit på kärnkraftsfrågan. Ola Ullsten blir statsminister och Eric Enlund blir jordbruksminister .

Sveriges ekonomi utvecklas fortfarande svagt men BNP stiger med 2,8 %. Priserna stiger med 10 %.

Ett nytt treårigt jordbruksprisavtal träffas för tiden 1 juli 1978 - 30 juni 1981 med sedvanliga halvårsvisa inflationsregeltillämpningar.

Avgifter tas ut vid storproduktion för att begränsa överskotten. I praktiken bestraffade man därmed de producenter som hade den mest rationella produktionen.

En ny jordförvärvslag antas. Bolagens möjligheter att förvärva jordbruksfastighet begränsas. Förvärvspriset får inte överstiga egendomens avkastningsvärde.

Utan närmare kontakter med LRF beslutar den borgerliga regeringen att avbytare skall kunna erhållas vid sjukdom och att finansieringen skall ske med jordbrukets egna prisregleringsmedel.

Den första veterinärstationen inrättas i Tibro.

Ekonomi och affärer

LRF, Svenska Lantmännens Riksförbund och staten bildar Svalöf AB och samlar därmed växförädlingen i ett företag.

En översyn av ADO (Avdelningen för Driftsorganisation) och Jordbrukets Utredningsinstitut leder till att dessa slås samman till Lantbrukets Utredningsinstitut, LUI.

LRFs finansiella verksamhet expanderar. Bland annat emitteras två förlagslån på sammanlagt 150 mkr.

Kooperation och marknad

Svenska Mejeriernas Riksförening beslutar vid sin stämma att upphäva ett-företagsbeslutet. 27 mejeriföretag finns, varav 25 är anslutna till SMR och ett femtontal till LRF.

Svensk Husdjursskötsel rekommenderar husdjursföreningarna att söka medlemskap i LRF. Det dröjer dock till slutet av 1990-talet innan så sker.

Kungsörnen förvärvar resterande aktier i Skogaholms Bröd.

Låga massapriser och svag dollarkurs leder till ett besvärligt år för skogsägarföreningarna som har en allmänt svag kapitalbas.

Skåneskog går i konkurs. Skåneskogskonkursen kostar LRF 5 mkr. En ny skånsk skogsägarförening startas 1979.

Även NCB, som ägs av sju norrländska skogsägarföreningar är illa ute och får likviditetslån av staten. Södra Skogsägarna och Vänerskog har också en pressad ekonomi.

Författare: Jan de Woul