Medlem och organisation

RLF bildades 1929 och jubileumsstämman hålls i nya riksdagshuset vid Sergels Torg (nuvarande Stadsteatern). Jubileumsbok blir ”Samverkan gav styrkan” och jubileumsfilm ”Från byalag till LRF”. Författaren Sven Edvin Salje får ett särskilt kulturpris.

Ett jubileumsnummer av Land delas ut till 3,8 miljoner hushåll.

Antalet jordbruksföretag är 120 000. Åkerarealen är dock ganska stabil och har bara minskat med en halv procent sedan LRF bildades.

Riksförbundsstämman antar efter tre års arbete ett lantbrukskooperativt handlingsprogram ” Utveckling i samverkan”. I programmet mjukas leveransskyldigheten upp.

Västra Sveriges Provinsförbund byter namn till Göteborgs och Bohus länsförbund.

Producenttjänstberedningen skapas för att samordna rådgivnings- och servicefrågor.

Södra Sverige drabbas av hudparasiten parafilaria bovicola som leder till att angripet (grönt) nötkött måste kasseras.

Märta och Einar Lundahl testamenterar 100 000 kr till utbildningsstipendier.

Per Lindekrantz testamenterar ett stort antal aktier (150 000 kr) till Lindekrantzka fonden, som donerades till LRF 1967 med ändamål att dela ut stipendier till kulturella insatser främst i Västergötland. Fondens förmögenhet ökar starkt under kommande årtionde.

En infekterad debatt bryter ut mellan LRF och TCO som i en rapport pekar ut jordbrukare och småförtagare som skattefuskare med fördelaktiga skatteregler.

Politik och samhälle

BNP stiger med 4 % och den reala inkomsten ökar under året. Inflationen är dock närmare 10 %.

Sommartid införs och LRF kräver kompensation för lantbrukets merkostnader.

Inga nya livsmedelssubventioner tillkommer under året. Totalt uppgår de till 3,3 miljarder. Därtill kommer för konsumenten värdet av moms. Såväl mejeri-, kött- som spannmålsprodukter subventioneras.

Efter sex år avslutas Gatt-förhandlingarna. Jordbruksprodukterna påverkas i mycket liten utsträckning.

Låginkomstsatsningarna uppgår vid årsskiftet till 360 mkr. Dessa omfattar leveranstillägg för mjölk, stöd till smågrisproduktionen, avbytarverksamhet, socialförsäkringar och företagshälsovård.

Ekonomi och affärer

Regimskiftet i Iran leder till oljekris och LRF går därför in som medlem i det kooperativa Oljekonsumenterna, OK.

LRF emitterar ett obligationslån på 100 mkr för investeringar i lantbrukskooperationen.

Lantbrukarnas Struktur AB bildas av LRF tillsammans med SMR, SS och SLR. Bolaget engagerar sig till en början i räddningsaktionerna för skogsägarföreningarna. Ett sågverk övertas från Mälarskog liksom Vänerskogs energibolag Vänerenergi AB, som pikant nog är delägare i Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftverk. Skogsmark förvärvas från Södra Skogsägarna och blir en grund för LRF Skog AB.

Även staten måste finansiellt engagera sig i NCB och Södra Skogsägarna.

LRF ger ut skriften ”Bonden och energin” vari bland annat etanolproduktion från spannmål diskuteras.

LRF bestämmer sig för att vara neutralt inför kärnkraftsomröstningen 1980.

Den ideella föreningens insatskapital i u p a ökas från 7,5 mkr till 14 mkr.

Kooperation och marknad

Ett antal förslag på strukturlösningar inom skogen läggs fram för den krisdrabbade skogsindustrin.

Författare: Jan de Woul