Medlem och organisation

Andelen kvinnor i LRF fortsätter öka och av 151 000 medlemmar är 26 000 kvinnor. Av stämmans 343 ombud är dock endast 19 kvinnor. Av Skånes 23 ombud är ingen kvinna. Riksförbundsstämman beslutar genom stadgeändring att antalet ombud skall vara högst 300.

Riksförbundsstämman beslutar om spritfri representation inom LRF-organisationen trots heroiska insatser från potatisodlarna till förmån för det svenska potatisbrännvinet framför franskt vin.

Skogsskötseln debatteras intensivt och familjeskogsbrukarna anklagas för vanskötsel och underavverkning.

En extra årsavgift samlas in av medlemmarna för att stärka beredskapsfonden inför förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal.

En utredning om ”Nyetablerade lantbrukares sociala problem” (NYP) presenteras.

Medbestämmandelagen, MBL, implementeras i LEAB.

LRFs förste ordförande (1971-72) Sigge Oscarsson avlider. Han blev ordförande i RLF 1964.

Ett reklamationsråd för lantbruksmaskiner inrättas.

Beslut fattas om att NBCs generalförsamling skall hållas vartannat år.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 117 882 och den brukade arealen 2 951 tusen hektar.

Samhällsekonomin utvecklas mycket svagt vilket sätter stark press på jordbrukets lönsamhet. KPI stiger med 14 %. Ränteläget är mycket högt 15-16 %. Diskontot når rekordnivån 10 %. Diskontohöjningarna försätter många nyetablerade i en svår situation.

Den statliga levnadsstandardgruppen presenterar en jämförelse av jordbrukarnas och andra samhällsgruppers levnadsförhållanden. Jordbrukarfamiljerna anses ha en högre standard än vad deras inkomster visar, dock är inte standarden högre än för jämförbara grupper.

Livsmedelssubventionerna fortsätter öka och uppgår nu till 3,8 miljarder.

En enkät visar att några problem inte uppstått i lantbruket till följd av sommartiden.

Beslut fattas om differentierade pristillägg på slaktsvin. Produktionsavgiften för värphöns höjs.

Förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal från 1981 inleds.

Ekonomi och affärer

LRF och Studieförbundet Vuxenskolan startar en folkhögskola i Sånga Säby-anläggningen.

Styrelsen beslutar om att inrätta ett visningslantbruk på Sånga Säby med inriktning på mjölk och smågrisproduktion.

Kooperation och marknad

Ett antal mjölkproducenter inom NNPs område söker och nekas inträde i Södra Hälsinglands mejeriförening.

Strömsunds kommun beslutar bygga ett mejeri i Hammerdal i Jämtland som väntas bli en konkurrent till NNP.

Kooperationsutredningen presenterar sina förslag som bland annat inriktas på att underlätta kapitalanskaffning i ekonomiska föreningar.

Skogskonjunkturen är god och skogsägarföreningarna höjer ensidigt priserna. Den skogspolitiska utredningen konstaterar att virkesuttaget kan ökas till 75 miljoner skogskubikmeter per år. Skogsägarna hävdar att 65 miljoner är möjligt.

Trots den goda konjunkturen är problemen stora inom Vänerskog och i december tvingas föreningen ställa in betalningarna. En ackordsuppgörelse träffas men räddar inte företaget från konkurs – den största i landet sett efter antalet fordringsägare. LRF tvingas ta en betydande förlust på 42 milj kr.

Skogsägarrörelsens problem leder till att kooperationens rykte som stabil företagsform försämras och därmed också förutsättningarna att skaffa riskkapital. Under hela året är skogsägarrörelsens krisartade läge föremål för behandling i LRFs styrelse.

En uppgörelse träffas med NO angående leveransskyldigheten. I princip får en medlem rätt att under ett år slippa ifrån leveransskyldigheten. NO fortsätter dock sina attacker mot kooperationens samarbete i olika former.

Styrelsen rekommenderar att kostnadsbetingad prissättning införs med start inom slakteriorganisationen.

Slakteriförbundet övertar Samfod som fått lönsamhetsproblem. NO anmäler affären till marknadsdomstolen.

Författare: Jan de Woul