Medlem och organisation

Förhandlingar om ett nytt jordbruksprisavtal inleds. Förhandlingarna blir hårda och föranleder att en extra riksförbundsstämma hålls på Lantbruksuniversitetet i Ultuna, Uppsala.

Informationskampanjer med annonsering och utdelning av 1 miljon flygblad vid livsmedelsbutikerna blir några fackliga aktiviteter. ”Erik Jonssons limpa” introduceras för att informera om jordbrukets andel av livsmedelspriserna. Beredskapsfonden förstärks genom att en extra årsavgift insamlas. Det beräknas ge ca 25 mkr.

Förhandlingarna blir resultatlösa och något nytt avtal kan inte träffas. Statens Jordbruksnämnds förslag blir regeringens och riksdagens beslut.

LRFs NYP-utredning som studerat ”Nyetablerade lantbrukares ekonomiska och sociala problem” presenteras.

Länsförbunden får nya normalstadgar.

Ett förslag till ny arrendelag presenteras och ett medlemsråd hålls med anledning av detta.

Det är Sveriges tur att arrangera NBCs generalförsamling och den hålls i Visby.

LRF upprättar nära kontakter med den nybildade polska bondeorganisationen Bonde-Solidaritet.

Politik och samhälle

Den svenska kronan devalveras med 10 % i september. Konsumentpriserna stiger med närmare 10 %. Lönsamheten i jordbruket försämras överlag.

Det tvååriga jordbruksavtalet ger jordbruket 922 mkr i priskompensation den 1 januari och 1 183 mkr från 1 juli.

Regeringen tillsätter en kommitté med Lantbruksuniversitetets rektor, Lennart Hjelm, Jordbruksnämndens generaldirektör, Ingvar Lindström och Lantbruksstyrelsens generaldirektör, Ingvar Widén med uppdrag att förbereda de förestående avtalsförhandlingarna efter 1 juli 1982.

Livsmedelssubventionerna minskar med 550 mkr under året och uppgår vid årets slut till knappt 3,5 miljarder kr. Mjölkpriset höjs under året med 42 öre till butik.

FAO arrangerar den första världslivsmedelsdagen.

Virkesförsörjningsfrågorna är fortsatt aktuella och regeringen planerar olika åtgärder för att stimulera avverkningar. Ett förslag är att införa regler om minimiavverkning.

Ekonomi och affärer

LEABs dotterbolag Lantbrukarnas Struktur AB förvärvar resterande aktier i Vänerenergi AB som delvis övertogs av LRF 1979 i samband med Vänerskogskrisen.

LRFs samköpsavdelning omvandlas till ett dotterbolag inom LEAB, LRF Samköp AB. Det blir den första avdelningen som bolagiseras. LEAB har i övrigt två delägda dotterbolag: LTs förlag och Lantbrukarnas Struktur AB.

En utredning som skall se över hur LRF finansieras framöver tillsätts.

LRF utsätts för ett omfattande bedrägeri. Falska fakturor avseende påstådda stadsbudstjänster kostar LRF en halv miljon kr. En tjänsteman och ett stadsbud döms till fleråriga fängelsestraff.

Ett seminarium om gårdsdatorer i lantbruket anordnas gemensamt av LRFs forskningsberedning och SLU.

Lantbrukarnas Trygghetspaket lanseras.

Kooperation och marknad

LRF medverkar till att Swedish Food Promotion inrättas inom ramen för Sveriges Exportråd.

Lantbrukskooperationens redovisningsnämnd inrättas och i samarbete med Land utses årets bästa årsberättelse.

Trots ett intensivt arbete under året med rekonstruktion av Vänerskog tvingas föreningen gå i konkurs till följd av övermäktiga likviditetsproblem. Det är en av Sveriges största konkurser sett till antalet fordringsägare. LRF förklarar sig berett att lämna lån till medlemmar som förlorat virkeslikvider.

Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR, köper foderföretaget Fors Engström. En intensiv medlemsdebatt följer.

I regeringens energiproposition flaggas för en svensk etanolproduktion genom Skaraborgsprojektet.

LRF beslutar på förslag av Djurhälsorådet att arbeta för en avveckling av lågdosantibiotika i animalieproduktionen.

Författare: Jan de Woul