Medlem och organisation

Antalet medlemmar fortsätter att öka och når över 150 000 trots att antalet jordbruk fortsätter minska med ca 3 000 per år.

Skogsägarrörelsens kris fortsätter engagera länsförbunden och betydande arbete läggs ner för att hjälpa medlemmar som till följd av krisen råkar i svårigheter.

Sven Tågmark väljs till ny förbundsordförande efter Erik Jonsson.

Ett jakt- och viltvårdspolitiskt handlingsprogram antas av styrelsen .

Styråtgärder för att få bättre produktionsbalans diskuteras intensivt inom LRF, bland annat investeringsstopp eller uppskjutna avskrivningar.

Regionsekreterare anställs i Höör, Vänersborg och Jönköping för att med regionalt perspektiv kunna biträda länsombudsmännen i det näringspolitiska arbetet. Likaså anställs arrendeombudsmän med placering vid fyra länsförbundskontor.

Entréhallen till Klara Östra Kyrkogata 12 byggs om och en sammanträdesdel skapas.

Politik och samhälle

Riksdagsval hålls detta år och Svante Lundkvist blir åter igen jordbruksminister.

Inflationen är fortsatt hög. KPI ökar 10 % och baslivsmedel ökar med 15 %.

Jordbruket och förädlingsindustrin tillförs nästan två miljarder i priskompensation under året. Under 1981 och 1982 har därmed nästan 4 miljarder tillförts i form av prishöjningar. Trots detta ökar inte lantbrukarnas arbetsinkomster märkbart och jordbruksavtalen ifrågasätts alltmer.

Totalt avsätts 435 mkr till låginkomstsatsningar. Huvuddelen används till pristillägg för mjölk i små besättningar, avbytarverksamheten inom mjölkproduktionen och lantbrukarnas socialförsäkringar.

Livsmedelssubventionerna uppgår vid årets slut till 2,8 miljarder. Nötkött subventioneras med 3,50 kr i slakteriledet och mjölken med 1,70 kr vid försäljning till butik.

En utredning av Norrlandsstödet presenteras men den föranleder inga omedelbara åtgärder.

Med utgångspunkt från tremannakommitténs förslag (Hjelm, Lindström, Widén) sluts ett tvåårigt jordbruksprisavtal för perioden 1 juli 1982 till 30 juni 1984.

Lantbrukets hantering av naturgödsel och befarade effekter på vattenmiljön börjar alltmer uppmärksammas i media och samhället i övrigt.

LRF väcker tanken på en handelsgödselavgift för att finansiera regleringsåtgärder inom spannmålsområdet.

Svensk höexport till Norge föranleder Norges Bondelag att begära överläggningar med LRF om denna störning i den norska jordbrukpolitiken.

LOs andre ordförande, Stig Malm, går till häftigt angrepp mot jordbruket och myntar ordet ”terapibönder”.

LO och socialdemokraterna presenterar ett förslag till löntagarfonder. Även lantbrukskooperationen skulle bidra med finansieringen av dessa.

Riksdagen beslutar införa djursjukvårdsavgifter trots hårt motstånd från bland annat veterinärerna.

Ännu en jordbruksutredning tillsätts. Denna gång en parlamentarisk utredning av hela livsmedelsbranschen med generaldirektören Ingvar Lindström som ordförande.

I regeringens skogspolitiska proposition finns inga förslag om generell avverkningsskyldighet, vilket föreslagits i tidigare utredningar.

Den nya regeringen beslutar återkalla propositionen om ny kooperationslagstiftning.

Ekonomi och affärer

Strukturbolaget förvärvar Älgarås sågverk av Vänerskogs konkursbo.

Ett nytt dotterbolag, Lantbrukarnas Skogsförvaltning AB, bildas för att förvalta de ca 11 000 ha skogsmark som förvärvats från Södra Skogsägarna i syfte att stärka föreningens ekonomiska situation.

LRF emitterar ett obligationslån på 120 miljoner kr för vidare utlåning till lantbrukskooperationen.

LRF säljer sitt aktieinnehav i Aritmos AB till Kungsörnen AB. Aritmos äger 50 % av Margarinbolaget. NO kritiserar affären.

Kooperation och marknad

Året präglas fortsatt av problemen inom skogsägarrörelsen. Rekonstrueringsåtgärder diskuteras för skogsägarföreningarna i södra Sverige.

Efter Vänerskogs konkurs har fyra nya skogsägarföreningar snabbt bildats. Västra Skogsägarna, Värmlands Skogsägare, Örebro skogsägare och slutligen Skaraborgs Skogsägare. Södra Skogsägarna drabbas av akuta finansiella problem. LRF och skogsägarrörelsen i övrigt bidrar med 300 mkr och staten med 200 mkr. En kraftig insatshöjning leder till att 1/3 eller 13 000 medlemmar lämnar föreningen. LRF utser en adjungerad ledamot i Södra Skogsägarnas styrelse.

Även skogsägarföreningen Mälarskog får finansiella problem. LRF beslutar att finansiellt stödja Mälarskogs Industri AB genom aktieförvärv.

En fabrik för framställning av etanol uppförs i Lidköping av SLR, Västsvenska lantmännen och Alfa Laval.

Mjölkproduktionen når en ny topp med drygt 3,5 miljoner ton.

Marknadsdomstolen godkänner Slakteriförbundets köp av styckningsföretaget Samfod från KF och Aritmos.

LRF gör förnyade framställningar om borttagande av §136a i byggnadslagen som reglerar lokalisering och byggande av anläggningar för bl. a. förädling av skogsråvara (koka, såga eller bränna).

Författare: Jan de Woul