Medlem och organisation

Året präglas av fortsatta konflikter mellan LRF och den socialdemokratiska regeringen som lägger fram en rad förslag som är negativa för lantbruket. LRF har dock vissa framgångar i debatten.

Regeringens skogspolitiska proposition föranleder omfattande protester och aktiviteter från LRF och SSR. Särskilt förslaget om obligatoriska avverkningskonton möter ilska och dras tillbaka.

Medlemmar som förlorat virkeslikvider i Vänerskogskonkursen tvingas betala skatt på de uteblivna inkomsterna. Men genom ett särskilt riksdagsbeslut undanröjs denna orimliga konsekvens av lagstiftningen.

LRF genomför en framgångsrik konferensserie på temat ”Jordbruk ger mat och jobb”. Länsvisa redovisningar görs av jordbrukets betydelse för sysselsättning m m i respektive län.

Stora skördeskador inträffar och 14 000 lantbrukare får dela på 150 mkr ur skördeskadefonden. LRF beställer väderprognoser för lantbruket av SMHI.

Styrelsen beslutar avstå från insatsbetalningar för 1984 och att utreda frågan för framtiden.

LRF inför flextid för de anställda vid Bondtolvan.

De konsultativa enheterna samlas i en gemensam enhet, konsultsektorn.

Politik och samhälle

Mjölkpriset behöver inte höjas eftersom regeringen på nytt ökar mjölksubventionen.

Investeringsstopp införs för djurstallar för nöt, svin och fjäderfä.

Avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel införs.

Bönderna skall i fortsättningen själva bekosta lantbruksnämndernas rådgivning.

Riksdagen beslutar om fritt handredskapsfiske utefter södra ostkusten.

En enmansutredning ser över skördeskadeskyddets framtida utformning och lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet.

Livsmedelskommittén (LMK-83) inleder sitt arbete och LRF är representerat i utredningen.

Fastighetsstrukturutredningen och dödsboutredningen lägger förslag till ny lagstiftning.

Arrendelagstiftningen ses över och resulterar i stärkt rättssituation för arrendatorerna. Även möjligheten att friköpa så kallade historiska arrenden utreds.

Ekonomi och affärer

LRF medverkar till att ett särskilt fondbolag, Lantbrukarnas Allemansfond, bildas varigenom en finansieringsväg via det nya finansiella instrumentet förlagsinsatser öppnas för kooperationen.

LRF förvärvar fastigheterna Hägern Större 15 och Sjökalven 24 från Första Sparbanken och disponerar därmed hela fastigheten utmed Klarabergsgatan.

En utbyggnad av Sånga Säby konferensanläggning i form av en fyrlängad gård beslutas. På jordbruket byggs en ny maskinhall.

Kooperation och marknad

Det privata Hammerdalsmejeriet som konkurrerar med NNP får ekonomiska problem och tvingas senare i konkurs.

Ett antal mjölkleverantörer vill flytta från NNP till Södra Hälsinglands mejeriförening vilket föranleder diskussioner mellan mejerinäringen och jordbruksnämnden som tvingar Södra Hälsingland att ta emot medlemmarna. LRF reserverar sig mot nämndens beslut och överklagar beslutet.

I propositionen om kooperationens kapitalförsörjning läggs förslag om förlagsinsatser och upphävd dubbelbeskattning på insatsränta.

LRF utreder förutsättningar och effekter av en eventuell svensk vetestärkelsetillverkning vilken skulle kunna slå ut den svenska fabrikspotatisodlingen.

Skiljedom meddelas i tvisten om beloppet vid utlösen av statens 40 %-iga ägande i Södra Skogsägarnas industribolag. Priset blir 750 mkr som finansieras av Södra.

Land vägrar ta in en annons för SLR-konkurrenten Sollebolagen och blir anmäld till Marknadsdomstolen av NO. Land vinner i ärendet.

Författare: Jan de Woul