Medlem och organisation

Två opinionsmöten hålls i Piteå och Timrå i början av året och samlar nära 8 000 medlemmar. 900 000 ex av tidningen ”Mat och jobb” delas ut till hushållen. Lokalavdelningarna är under året mycket engagerade i olika opinionsyttringar mot den förda politiken.

Lantbrukets djurhållning, medverkan till försurningen och livsmedelskvaliteten i allmänhet leder till att ett handlingsprogram tas fram.

Agrovision introduceras. Lantbrukets nya teledatasystem ger bland annat väderprognoser.

Förvaltningsbidragen från riksorganisationerna omvandlas till serviceersättningar varvid alla organisationsmedlemmar fortsättningsvis betalar serviceavgifter.

Beslut fattas om att beredskapsfonden skall förvaltas som övriga tillgångar i LRF och blir därmed en del av ideella föreningens kapitalförvaltning.

Projektet Bonden i konsten inleds i samarbete med Liljevalchs konsthall i Stocholm.

LRF anställer den första miljöhandläggaren, Ethel Rösler (sedermera chef för Kemikalieinspektionen).

Överenskommelse träffas med Vägverket om böndernas ersättning vid markintrång.

Politik och samhälle

En exceptionellt stor spannmålsskörd om 6,9 miljoner ton medför en påtaglig inkomstförbättring i jordbruket. Övriga grödor visar också rekordhöga skördar.

Mjölkinvägningen når nya rekordnivåer och 3,7 miljoner kg vägs in. Mjölköverskottet är 300 miljoner kg. Mjölkpensionsreglerna medför att antalet mjölkproducenter minskar till 35 000.

Inflationsregeln ger 517 mkr den 1 januari och 828 mkr den 1 maj vilket indikerar en fortsatt snabb kostnadsutveckling och allmän hög inflationstakt.

Huvuddelen av livsmedelssubventionerna avvecklas och finns kvar endast på konsumtionsmjölk med 2 kr och 10 öre i konsumentledet.

Regeringen beslutar om allmänt prisstopp.

Livsmedelskommittén lägger fram sitt betänkande om prisregleringen från 1 juli. Förslagen uppfattas av LRF som en ensidig attack mot svenskt jordbruk.

Riksdagen beslutar om ett nytt jordbruksavtal från 1 juli som i allt väsentligt överensstämmer med Livsmedelskommitténs, LMKs, förslag.

Regeringen föreslår ett förbud mot tillväxtantibiotika i foder.

Betydande inskränkningar sker i äganderätten genom flera nya lagar så som till exempel naturresurslagen (NRL) och plan - och bygglagen (PBL).

En hänsynsparagraf införs i skötsellagen med föreskrifter om hur jordbruk skall bedrivas med hänsyn till miljön.

Bönderna får betala avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

Handelsgödsel- och bekämpningsmedelsavgifter uttas från 1 juli och skall enligt riksdagsbeslutet användas till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Regeringen föreslår dock inga sådana åtgärder.

Skogsvårdsavgiften höjs trots att LRF länge arbetet för att den skall sänkas eller helt tas bort.

Ekonomi och affärer

LRF stödjer skapandet av ett lantbruksmuseum på Julita.

Förhandlingar pågår under året om att överföra huvudmannaskapet för skördeskadeskyddet och den därtill hörande fonden till näringen.

Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB startas.

Kooperation och marknad

SLRs dotterbolag Solanum omvandlas till en ekonomisk förening som senare blir organisationsmedlem i LRF.

Hammerdalsmejeriet går i konkurs.

KLS bildas genom en sammanslagning mellan Kalmar läns och Kronobergs läns slakteriföreningar.

LRF, SMR, SS och SLR ger ut förlagsinsatser som sedan förvärvas av den nybildade Lantbrukarnas Allemansfond.

Industridepartementet tillsätter ett kooperativt råd med Thorsten Andersson som ledamot.

Diskussioner utbryter mellan SLR, Stärkelsen och Sveriges Bränneriintressenter om förutsättningar och konsekvenser av en svensk vetestärkelsetillverkning.

Författare: Jan de Woul