Medlem och organisation

Ett stort bondetåg samlar över 20 000 deltagare i Stockholm den 23 maj. Ilskan riktar sig mot regeringens bondefientliga politik.

Efter många års förhalande beslutas att skogsbrukarna skall få en trygghetsförsäkring.

I protest mot den alltmer urholkade äganderätten tänder skogsägarna 2 000 vårdkasar över hela landet.

Efter ett stämmobeslut anordnas på försök så kallade skördedagis i några kommuner.

Riksförbundsstämman antar ett handlingsprogram för natur- och kulturminnesvård, ” Lantbruket i Landskapet”.

Ett lantbrukskooperativt projekt ” Nya Tag! – tillsammans” startas för att förstärka vi-andan inom LRF-organisationen.

LRF undersöker förutsättningarna för alternativ användning av åkermarken såsom energiskog, etanolproduktion och proteinodling.

LRF anmäler lagen om fritt handredskapsfiske till Europadomstolen.

En affischkampanj på temat ”Öppna Landskap” genoförs och får senare reklambranschens guldägg för bästa kampanj.

Ett nytt medlemsregister tas i bruk och ett datoriserat kommunikationssystem introduceras – memo.

LRFs informationsenhet flyttar från medlemsavdelningen och blir en egen stabsavdelning.

LRFs kulturråd startar sitt hittills största projekt ”Bonden i konsten”.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 109 029 och den brukade arealen 2 845 tusen hektar.

Inflationen mattas något under året men konjunkturen och BNP-tillväxten är fortsatt svag.

Vårens jordbruksförhandlingar strandar och riksdagens beslut grundas på ett kompromissförslag från jordbruksnämnden. LMKs förslag blir riksdagens beslut innebärande att förhandlingarna skall vara mer fria. Kostnadskompensation skall inte automatiskt utgå.

Överskottsproduktionen och statens delansvar för spannmålsöverskottet föranleder långvarig diskussion med regeringen. Statens ”skuld” till lantbruket växer till över en halv miljard kronor.

Ekonomi och affärer

Även detta år avstår LRF från insatsamorteringar från organisationsmedlemmarna. Serviceersättningarna reduceras och föreningarna har inte heller detta år kostnader för Land.

Samtliga konsultenheter sammanförs i en gemensam sektor bestående av Driftsbyrån (1 400 anställda på 136 orter), Skattebyrån (8), Juridiska byrån (60 på 16 orter), Företagsjuridiska avdelningen, LR Revision (150 anställda på 21 orter) LUI-konsult (f d Lanbrukets Utredningsinstitut) 35 anställda och SwedFarm AB (7 anställda).

LRF medverkar finansiellt med 300 000 kr i skapandet av Stiftelsen Wången som bedriver utbildning inom hästområdet.

Kooperation och marknad

Ett tvåprissystem införs på mjölk i syfte att förmedla marknadssignaler direkt till bonden. Mjölkproduktionen minskar något efter 13 års oavbruten ökning. Gammaldags mjölk med naturlig fetthalt och ej homogeniserad lanseras.

För att skydda den inhemska spannmålsodlingen mot import bojkottas fiskmjöl i foderblandningar.

Arla omorganiseras och från 1986 bedrivs verksamheten i fem fristående aktiebolag.

Skanek , KBS och Scan KLS beslutar starta ett gemensamt förädlingsbolag, Ovalen Livsmedels AB.

Riksförbundsstämman antar ett konsumentpolitiskt program ” Prisa kvalitet” som svar på en intensiv debatt om svensk livsmedelskvalitet.

Den så kallade kadaverdebatten bryter ut under hösten när det uppdagas att djurfoder kan innehålla hund- och kattkadaver.

LRF lanserar tillsammans med lantbrukskooperationen och livsmedelshandeln kampanjen ”Ät drick och var glad”. Stiftelsen Livsmedelsbranschen bildas och blir huvudman för kampanjen.

De ekonomiska föreningarna ändrar sina stadgar så att medlemmar får rätt att leverera till annan mottagare under ett friår.

LIV-gruppen tillsätts. Dess rapport Lantbrukskooperationens Idé och Verklighet i ett framtida perspektiv skall ge underlag för fortsatta diskussioner.

Författare: Jan de Woul