Medlem och organisation

Sverige förlorar ytterligare 3 000 lantbruk under året och antalet uppgår vid årets slut till drygt 106 000. Antalet medlemmar fortsätter att minska med 4 000.

En kärnkraftsreaktor i Tjernobyl havererar den 26 april och skapar för lång tid stora problem för lantbruket. Ogynnsamma vindar råder när haveriet sker och radioaktivt nedfall hamnar främst i ett stråk från Gävleborgs län till Jämtlands län. Särskilt hårt drabbas rennäringen. Betessläppningen försenas eftersom man inte vet effekten på nytt gräs. Stora mängder mjölk måste kasseras.

Styrelsen rekommenderar medlemmarna att vägra ta emot kommunalt avloppsslam. Samtidigt trotsar många uppmaningen.

Några mejerier i Norra Sverige blockeras av LRF-medlemmar.

Bo Dockered väljs till förbundsordförande efter Sven Tågmark.

Riksförbundsstämman antar ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram.

En spannmålsodlarförening med tyngdpunkt i Mellansverige bildas.

Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets utveckling bildas. Finansieringen sker delvis genom statliga budgetmedel.

En kris uppstår inom IFAP till följd av att Sydafrika tänker delta i årets generalförsamling. Nordens bondeorganisationer hotar att utebli.

LRF bygger om ”toppstugan” på sju trappor i Bondtolvan i Stockholm för representationsändamål. Även styrelserummet och dess foajé samt personalmatsalen byggs om.

Politik och samhälle

Inflationstakten avtar och den inhemska räntenivån sjunker.

Prisförhandlingarna försenas. I stället för prishöjningar får jordbruket kontanta budgetmedel på en halv miljard.

Tvåprissystemet på mjölk ger effekt och balans mellan konsumtion och produktion uppnås.

Frågan om statens ansvar för spannmålsöverskottet fortsätter vara ett irritationsmoment.

I syfte att minska överskottsproduktionen av spannmål lanseras ett system med träda – Omställning 90.

Kemikalieinspektionen inrättas.

Särskilda miljörestriktioner införs kring Laholmsbukten.

LRF aktualiserar införandet av bekämpningsmedelsavgifter för att förstärka regleringsekonomin.

Affärsverksamhet

Bioinvents ägarkrets utökas när även Länsförsäkringar, Sveriges Föreningsbankers Förbund och Fjärde AP-fonden går in med riskkapital.

Beslut fattas om att bilda Agria Sak och Gruppliv med gemensamt ägande av LRF och Länsförsäkringsbolagen.

Kooperation och marknad

Butiksdatoriseringen fortsätter och ca 20 % av livsmedelsbranschens omsättning sker i butiker med datakassor.

Den internationella spannmålsmarknaden är svag till följd av att USA kraftfullt stöder landets spannmålsexport samtidigt som skörden i Sovjet blir rekordstor.

Beslut fattas om att inleda en ny Gatt-runda.

Mellanmjölken introduceras.

LRF, LO, TCO och KF antar ett gemensamt 10-punktsprogram för livsmedelskvalitet med namnet ”Maten - ett vardagsval”.

LRF träffar ett avtal med debattören Marit Paulsen om medverkan i olika LRF-aktiviteter.

LRF blir medlem i kontrollföreningen för alternativ odling, KRAV.

Placeringsplikten för prioriterade obligationer försvinner och Landshypotek får fördyrad upplåning.

En ”dynamisk dialog” genomförs med 60-talet affärsledare och föreningsordföranden. Dialogen skall bli underlag för ett kommande lantbrukskooperativt projekt.

Författare: Jan de Woul