Medlem och organisation

Användning av stråförkortningsmedel förbjuds. Förbudet drabbar främst rågodlingen. Råg måste därför importeras vilket leder till blockad av båtar med importerad råg.

Förhandlingar med staten (Ingvar Widén) inleds om att LRF skall överta ansvaret för skördeskadeskyddet.

En landsbygdskampanj på temat ”Hela Sverige skall leva” genomförs. Studiekampanjen ”Livskraftiga lantbruk gör landbygden levande” presenteras.

Farmartjänstkonceptet lanseras i Kolbäck där ett handelsbolag bildas som erbjuder samhället service.

Kvinnans roll och ställning tas upp i skriften Bondbönor och i studiecirklar.

50 000 bönder protesterar vid lokala möten mot LO/TCOs förslag att om att sänka spannmålspriserna. Resultatet blir att priserna höjs som LRF önskat.

Personaltidningen Klara Papper startas.

Idétidskriften Nya perspektiv visar fortsatt dåligt resultat och läggs ner.

LRFs stora förhandlingsdelegation avskaffas och den lilla kompletteras med ordföranden i SLR.

Ett avtal om användning av avloppsslam i jordbruket träffas mellan LRF, Avloppsverksföreningen och Naturvårdsverket.

Europadomstolen begär en förklaring av regeringen rörande det fria handredskapsfisket.

LRF säljer fastigheterna på Drottninggatan 102-104 som tidigare varit hemvist för RLF och Jordbrukets Utredningsinstitut.

Fasta mandat för mjölk, slakt, bank, skog och lantmän införs. Respektive ordförande skall vara förbundsstyrelseledamot.

Politik och samhälle

Året kännetecknas av snabb tillväxt och låg arbetslöshet. Den privata konsumtionen ökar med 4 % och inflationen är 5 %.

Regeringen lägger fram en lång rad aktionsplaner och lagar som syftar till att begränsa jordbrukets miljöpåverkan.

Ett ettårigt jordbruksavtal träffas från 1 juli. Jordbruket tillförs 700 miljoner kronor inom ramen för de numera friare förhandlingarna. Inga prishöjningar sker den 1 januari 1988 eftersom den så kallade ventilregeln inte utlöses.

Regeringen tillsätter den så kallade intensitetsgruppen som lämnar förslag till hur spannmålsöverskottet kan begränsas.

Genom programmet Omställning 90, som ersätter det tillfälliga Träda – 87, införs betald träda för att minska spannmålsöverskottet. Arealen får användas till nischgrödor, energiskog mm.

Den nya jordförvärvslagstiftningen medför att det blir lättare att förvärva jordbruksfastigheter och driver upp priserna på skogsfastigheter kraftigt.

Ekonomi och affärer

LRF, Procordia och Statens Veterinärmedicinska anstalt bildar Svanova Biotech AB som skall kommersialisera veterinärmedicinska forskningsresultat.

LRFs strukturbolag, Sveriges Föreningsbankers Förbund och Svenska Hemslöjden förvärvar det konkursdrabbade Bergå Ullspinneri.

Lantbruksdata presenterar den första gårdsdatorn, EMIL.

Försäkringsbolaget Agria får tillstånd att börja sin verksamhet 1 januari 1988. Försäkringsrådgivare anställs.

Kooperation och marknad

Inom Föreningsbanken väcks planerna på att skapa ett gemensamt investmentbolag inom lantbrukskooperationen.

Ett omfattande Rådslag -87 genomförs under hösten och vänder sig till medlemmar och anställda. Marknadsorientering, affärsverksamhet och fackligt – kooperativt samspel diskuteras.

En ny föreningslag beslutas. Förenklad fusionsprocess och lagfäst VD är två nyheter.

Ett högre managementprogram för ledande befattningshavare inom kooperationen sjösätts.

LRF bjuder in Sveriges främsta kockar för att diskutera framtidens mat och få till stånd ett bättre samarbete.

Campylobacter påträffas i kyckling och debatten medför att konsumtionen rasar med 16 %.

Författare: Jan de Woul