Medlem och organisation

Jordbruksföretagen blir allt färre och medlemsminskningen fortsätter. Nettominskningen blir 2 668. Antalet personmedlemmar fortsätter öka.

LRF beslutar om ”spårbytet”. Det innebär i korthet att LRF inte i första hand skall försvara det bestående utan i stället ta initiativ och leda utvecklingen på jordbrukets område.

Styrelsen påbörjar ett omfattande arbete med en ny långsiktig informationsstrategi på livsmedelsområdet.

En ingående studie görs av hur svenskt jordbruk skulle påverkas av ett svenskt EUmedlemskap.

Emilia bildas för att öka andelen kvinnor i beslutande organ inom LRF. Flertalet länsförbund bildar Emilia-grupper.

Riksförbundsstämman antar ett handlingsprogram för bioteknik som avvisar användningen av tillväxthormoner, genöverföring mellan olika djurarter och en allmänt stor restriktivitet i ändring av den genetiska arvsmassan.

Inför höstens riksdagsval genomförs en framgångsrik affischkampanj med bland annat affischen ”Världens näst äldsta yrke”. Kampanjen belönas av reklambranschen med Guldägget.

LRF och KF arrangerar gemensamt Internationella Kooperativa Alliansens 29:e kongress i Stockholm med 1 000 deltagare från 72 länder. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar talar. En utställning om kooperationen ordnas i Kungsträdgården.

Hans Ramel blir ordförande i den europeiska jordbruksorganisationen CEA.

Konsultsektorn omorganiseras så att kunderna erbjuds ett sammanhållet tjänsteutbud i en enhetlig organisation. Driftsbyrån firar sitt 70-årsjubileum på Älvsjömässan med 1 700 anställda.

En stor datainvestering görs på länsförbundskontoren.

En ny lag om styrelserepresentation medför att de fackliga klubbarna representeras av tre ordinarie och fyra suppleanter.

Politik och samhälle

Vid höstens val sitter den socialdemokratiska regeringen kvar och Mats Hellström blir jordbruksminister.

Svensk ekonomi fortsätter utvecklas gynnsamt. Speciellt svenska skogsprodukter har stora exportframgångar. KPI stiger med 6,3 %.

EG-frågan tar allt större plats i debatten och regeringen tillsätter EG-grupper för att reda ut Sveriges relationer till EG. I den allmänna debatten är det fortfarande tabu att förespråka svenskt medlemskap.

Ett ettårigt jordbruksavtal sluts eftersom konsumentdelegationen motsatt sig ett flerårsavtal. Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO) föreslår att jordbruket avregleras.

En arbetsgrupp utvärderar 1985 års jordbrukpolitiska beslut. Lägre gränsskydd, minskade eller avskaffade interna regleringar, beredskaps-, regional- och miljöpolitiska mål skall prövas.

Jordbruket tillförs under året 1,4 miljarder varav 400 mkr kontant och resten som prishöjningar. Avvecklingen av mjölksubventionerna fortsätter.

Det privata konsultföretaget Indevo ser över regleringsföreningarna och föreslår att arbetsuppgifterna förs över till Jordbruksnämnden.

Bland annat till följd av Omställning 90 skördas endast 4,7 miljoner ton spannmål, den lägsta skörden på 15 år.

En ny djurskyddslag träder i kraft.

Riksdagen beslutar om olika miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och om en ny miljöpolitik för 1990-talet.

Riksdagen säger nej till skattebefrielse för etanol men ja till odling av salix på åkermark.

LRF försöker förgäves få plats i Rådet för Europafrågor.

Ekonomi och affärer

Under året tar Stiftelsen Lantbrukarnas Skördeskadeskydd över skyddet från staten som nu endast får karaktär av katastrofskydd.

LRF deltar i nyemissionen när skogsbolaget NCB börsintroduceras.

Strukturbolaget säljer sina aktier i Mälarskog Industri AB. Älgarås sågverk säljs till Skaraborgs skogsägare. Engagemanget i Kroninvest avvecklas. Kvar i Strukturbolaget är det helägda Lantbrukarnas Skogsförvaltningsbolag sedan LRF Samköp AB överförts till LEAB.

LTs förlag som ägs av LRF och Studieförbundet Vuxenskolan går dåligt och LRF får skjuta till pengar för att täcka underskottet.

Försäkringsbolaget Agria startas tillsammans med Länsförsäkringar.

Avbytartjänstens verksamhet fortsätter att utvecklas och under året blir det möjligt att abonnera på sammanhängande semesterdagar.

Kooperation och marknad

Riksdagen beslutar om ny föreningslag.

Lantmännen tar initiativ till plantering av energiskog med målsättningen 10 000 ha inom en femårsperiod.

67 miljoner skogskubikmeter avverkas medan den årliga virkestillväxten beräknas till 100 miljoner.

Det tidigare starkt rådande produktionsorienterade synsättet inom lantbrukskooperationen där huvuduppgiften är att avsätta det medlemmarna producerar, börjar ersättas av tankar på att uppgiften i första hand är att tillgodose det marknaden efterfrågar.

Handelshögskolan får i uppdrag att göra en vitbok om Vänerskogskonkursen, ”En krossad dröm”.

Författare: Jan de Woul