Medlem och organisation

Extra stämma hålls den 30 september för att bekräfta den nya inriktningen av LRFs näringspolitiska arbete (spårbytet).

Antalet brukningsenheter är nu under 100 000. Sedan LRF bildades 1971 har dessa minskat från 150 000 samtidigt som arealen minskat med 150 000 ha från 3 miljoner ha.

För första gången sedan 1984 ökar medlemsantalet något under året.

LRF öppnar ett bevakningskontor i Bryssel den 1 november.

Stämman antar ett miljöpolitiskt handlingsprogram ”Lantbrukets miljömål – en renare framtid” och därmed inleds arbetet med att profilera LRF som aktiv miljöorganisation.

Studiekampanjen ”Säker gård säker bonde”, pågår under året.

Tusentals begagnade maskiner samlas in och skänks till nyblivna bönder i de baltiska staterna. LRF medverkar till att starta bondeorganisationer i dessa länder.

LRF startar Ägarfrämjandet tillsammans med sju andra organisationer.

LRF övertar ordförandeskapet i NBC under perioden 1989 till 1991.

Nya stadgar innebär att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen minskar från 24 till 16. Därtill kommer VD och LRF Ungdomen som nu får en ordinarie plats. På förslag av stämman avskaffas suppleanterna.

Den nya konsultsektorn gnisslar och berörda chefer och vissa specialister, främst jurister och revisorer är missnöjda med den nya organisationen.

En namninsamling under uppropet ”En levande landsbygd” samlar drygt en halv miljon namnteckningar. Uppropet överlämnas till riksdagens talman.

Politik och samhälle

Inflationen ökar åter till 7 % i ljuset av en fortsatt högkonjunktur. Räntan når nya höjder och stiger till 13 % vid årets slut.

Tvåprissystemet på mjölk upphör 1 juli.

En uppgörelse träffas i Gatt som innebär en viss frihandel och minskade subventioner inom jordbruket. Gränsskydd och interna stöd skall successivt avvecklas. Under 1989 fryses allt stöd vilket också medför frysta producentpriser i Sverige.

Den Livsmedelspolitiska arbetsgruppen (LAG) presenterar sina förslag till ny livsmedelspolitik.

En konkurrensutredning tillsätts. Direktiven förebådar försvårat samarbete inom lantbrukskooperationen. NO fortsätter sina attacker mot föreningarnas leveransplikt.

Jordbruksprisförhandlingarna bryter samman och regeringen följer det bud som konsumentdelegationen accepterat. Därmed inleder styrelsen diskussioner om hur LRF skall förhålla sig till den statliga jordbrukspolitiken. Förbundsordföranden menar att LRF alltför mycket ägnat sig åt att försvara det gamla systemet.

LRF överlägger med statsministern om jordbrukets framtid.

Europadomstolen anser att det fria handredskapsfisket inte är något brott mot Europakonventionen.

Riksdagens lagutskott begär lagstiftning om friköp av historiska arrenden.

Ekonomi och affärer

Spira Invest bildas. Det eftersträvade egna kapitalet på 500 mkr övertecknas och LRF får nöja sig med att teckna aktier för 80 mkr.

LTs förlag, som visar fortsatt stora underskott, säljs till Natur och Kultur.

Verksamheten på Sånga Säby, kursgård, folkhögskola och visningslantbruk, samlas i det nya bolaget Sånga Säby Lantbrukarnas idé- och utbildningscentrum AB.

LRF säljer sina aktier i Lantbrukskredit till Föreningsbanken och Sveriges Allmänna Hypoteksbank.

LRF beslutar avstå från insatsamorteringar även detta år.

LRF förvärvar en mindre aktiepost i bryggeriföretaget Spendrups.

Bergå Ullspinneri, i vilket LRF är delägare, begärs i konkurs.

LRF deltar tillsammans med Sveriges Föreningsbankers Förbund och Slakteriförbundet i bildandet av Nordisk Television med sammanlagt 12,5 %. LRF tillskjuter 10 mkr. Förhoppningen är att bolaget som skall sända reklamfinansierad TV via satellit senare skall få koncession på marksänd TV.

Kooperation och marknad

Fotskäls mejeriförening lämnar efter en tvist med SMR mejeriorganisationen men önskar kvarstå i LRF vilket inte är möjligt. Styrelsen beslutar utesluta Fotskäl.

LRF medverkar aktivt i arbetet med att skapa en grönsaksodlarorganisation bestående av TRF och KRF.

Svenska Ägghandelsförbundet byter namn till Kronägg. Västerbottens läns äggcentral är alltjämt medlemsförening i Kronägg.

En studie av ägarroll, finansiering och del i föreningarnas värdetillväxt inom lantbrukskooperationen presenteras.

Agrovision läggs ner sedan berörda branscher inte vill delta i den fortsatta finansieringen.

LRF går med i det konsumentkooperativt dominerade Kooperativa Institutet, Koopi.

Diskussioner inleds om att starta en restauranghögskola i Grythyttan.

LRF beslutar bilda LRF Konsument AB och förhandlar med ganisationerna (mjölk, slakt, ägg och lantmän) om deltagande.

Författare: Jan de Woul