Medlem och organisation

Ett landbygdståg genomförs i Stockholm i samverkan med Folkrörelserådet. Över 40 000 deltagare samlas i Humlegården.

En landsbygdsriksdag anordnas i Stockholm.

På stämman i Örnsköldsvik väljs styrelsen på ett år i avvaktan på att nästa stämma skall bekräfta minskningen till 16 ledamöter. Bakom förslaget ligger en oenig styrelse där 8 av 24 ledamöter röstar emot och en avstår.

Ett yrkande från ett Kjell Olsson i Skåne leder till att stämman beslutar att LRF skall arbeta för en snabb anslutning av Sverige till EG.

Två nya kvinnor väljs in i styrelsen, Eva Tejle-Ekbjörn och Kerstin Vesterlund.

Avtalsrådet ersätts av ett förbundsråd bestående av ordföranden i riksorganisationerna och länsförbunden samt LRF-styrelsen.

Stämmans beredningskommittéer avskaffas. De fem största branschernas ordföranden får fasta mandat i styrelsen liksom LRF Ungdomens ordförande.

Beslut fattas om att inrätta fem regionala servicebolag, Öst, Sydost, Syd, Väst och Nord.

Ett samarbetsavtal träffas mellan LRF, TRF och KRF sedan man misslyckats med att få till stånd ett formellt samgående.

Alternativa lokaliseringar av LRFs huvudkontor utreds.

Brysselkontoret invigs i september av EU-ambassadören Frank Belfrage.

Thorsten Andersson avgår efter 13 år som VD. Styrelsen utser i juni Leif Zetterberg till ny VD med tillträde 1 november. En ny och bantad arbetsorganisation träder samtidigt i kraft.

LRF tecknar aktier i Det Naturliga Stegets miljöinstitut.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 95 560 och den brukade arealen 2 845 tusen hektar.

Inflationen tar ny fart och uppgår under året till över 10 %. Räntorna blir också mycket höga.

Regeringskris utbryter sedan regeringen Carlssons ekonomiska krispaket fällts i riksdagen. Ingvar Carlsson bildar ny regering med vänsterpartiets stöd.

Riksdagen beslutar i december att Sverige skall söka medlemskap i EG. Samtidigt pågår förhandlingar om EES-avtalet mellan EFTA och EG.

Förhandlingarna i Gatt-rundan bryter samman i slutet av året.

En stor bondeprotest genomförs i Bryssel med ett trettiotal deltagare från LRF.

LAG-rapporten, ”En ny livsmedelspolitik” presenteras och riksdagen beslutar enhälligt om en ny jordbrukspolitik. Bland annat avskaffas regleringsföreningarna.

För LRF innebär det att fokus flyttas från prisförhandlingar till aktiv näringspolitisk bevakning och företagsservice till enskilda lantbrukare. Produktionsorientering ersätts av marknadsorientering. Internationalisering samt miljö- och energifrågor får ökat fokus.

Finansieringen av den stora spannmålsskörden med 1 miljon ton i överskott blir en stor jordbrukspolitisk tvistefråga.

Utformningen av omställningsstödet leder till tvist om återbetalningskrav, omfattningen av programmet samt vilken alternativ användning av åkern som skall tillåtas.

Ekonomi och affärer

Agro Management som skall förse lantbrukskooperationen med chefer startas.

Samtliga affärsdrivande enheter/dotterbolag, Konsult (fd Driftsbyrån), Juridiska byrån, Skattebyrån, Lantbrukets Utredningsinstitut, Media (fd Tidningsavdelningen), Lantbrukets Avbytartjänst, Skogs- och Lantbrukshälsan, Samköp, Sånga Säby, Skog, Turism och Agro Management samlas i LRF Holding AB.

I december 1990 bildas LRF Media AB (fd Tidningsavdelningen).

LRF Turism startas under året och styrelsen anslår 6 mkr till verksamheten.

LRF deltar i bildandet av TV4.

LRF beslutar avveckla sitt engagemang i BioInvent. Bolaget säljs delvis till Norsk Hydro och delvis till SLR. Svanova Biotech säljs till Procordia.

Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB säljs till Svensk Fondförvaltning.

Kooperation och marknad

Ett uppdrag lämnas till Carta Strategic Center att göra en studie av nödvändiga utvecklingsåtgärder som kan stärka lantbrukskooperationen på marknaden.

Arne och Margot Berglund donerar ytterligare 3 mkr till fonden för kooperationsforskning. En professur i kooperationsforskning kan inrättas vid SLU.

Grönsaksodlarnas Riksförbund, GRF, blir medlem i LRF.

Författare: Jan de Woul