Medlem och organisation

Stämman antar handlingsprogrammet ”Sveriges Bönder – steget före” som plattform för ökat konsumentförtroende och exportsatsningar. En annonskampanj inleds på temat ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk”.

10 000 medlemmar deltar i studiekampanjen ”I Europa”.

Omfattande skördeskador inträffar främst i Götaland och över 300 mkr utbetalas från Skördeskadeskyddet.

De första mer betydande arealerna med Salix skördas.

LRF Ungdomens stämma antar ett policydokument rörande det framtida arbetet för unga bönder.

LRF blir associerad medlem i COGECA. Medlem i COPA blir LRF först när Sverige blir medlem i EU. LRF Ungdomen blir associerad medlem i ungdomsorganisationen CEJA.

Den svenska gården utanför Moskva invigs och blir ett skyltfönster för svensk lantbruksteknologi och ett utbildningscentrum för ryska bönder.

Politik och samhälle

En valutakris uppstår i slutet av året och räntan blir snabbt skyhög. Flytande kronkurs och två krispaket får negativa effekter för jordbruksekonomin.

En jordbrukspolitisk reform beslutas i EU med kraftigt sänkta spannmålspriser, träda och arealbidrag.

På svenskt initiativ bildas IFAPs miljökommitté med Bo Dockered som ordförande.

En anpassning av svensk jordbrukspolitik till CAP inleds. Systemet med inlösen av spannmål förlängs och fortsatt arealbidrag utges till växtodling. Prisregleringsavgifterna avskaffas och likaså proteinfoderregleringen.

Skogspolitiska kommitténs betänkande leder till att miljöfrågorna får en ökad tyngd i skogspolitiken.

Den förhatliga skogsvårdsavgiften avskaffas. Skattebelastningen minskar därmed med 200 mkr.

LRF presenterar ett program för regionalpolitiskt stöd till skogs- och mellanbygder i södra Sverige vilket sedan kommer att ligga till grund för svenskt krav om LFA-stöd.

Ekonomi och affärer

Farmartjänstföretagens Riksförening bildas.

Verksamheten i LRF Turism och LRF Skattebyrån avvecklas under året.

25 mkr investeras i ett nytt kök på Sånga Säby. Verksamheten inriktas mot en renodlad kursgård. Jordbruket arrenderas ut.

Lantbrukets Utredningsinstitut bolagiseras och verksamheten samordnas i fyra affärsområden, Lantbruk, Företag, Storhushåll och Marknad.

LRF etablerar Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Försäkringsaktiebolag (LTF sak och liv). Tidigare har verksamheten bedrivits genom det delägda Agria och Nya Liv.

Kooperation och marknad

Den kooperativa idédebatten intensifieras genom satsningen på utbildningsprojektet ”Idéer som håller” och som riktar sig till yngre förtroendevalda.

Regeringen avsätter 60 mkr för exportfrämjande satsningar på livsmedel under en fyraårsperiod. LRF, lantbrukskooperationen och Exportrådet fördelar pengarna.

Ett nytt konsumentpolitiskt handlingsprogram antas av stämman.

Författare: Jan de Woul