Medlem och organisation

Lantbruksföretag får genom ändringar i företagsbeskattningen i stort sett samma villkor som aktiebolag. Möjlighet att spara vinst i företaget genom så kallade expansionsmedel skapas liksom möjlighet att utjämna resultat över åren.

LRFs krav inför medlemskapsförhandlingarna överlämnas vid en manifestation på ”plattan” i Stockholm som fylldes med granar.

Skogsägarnas trygghetspaket upphör eftersom finansiering via skogsvårdsavgiften inte längre är möjlig.

Servicebolagen i Sydost och Syd sammanläggs till Servicebolag Syd.

En avancerad kurs i EU-kunskap tas fram av LRF i samverkan med handelshögskolan.

Trädgårdsnäringens Riksförbund (TRF) blir medlem i LRF som därigenom samlar hela den gröna sektorn inom organisationen. TRFs ordförande adjungeras till styrelsen.

COPA/COGECA håller presidiemöte på Sånga Säby med ett hundratal deltagare.

I anslutning till riksförbundsstämman i Stockholm hålls en stor mässa i samverkan med Föreningsbanken och Folkrörelserådet.

Stadgarna ändras så att länsförbund och organisationsmedlemmar vardera får 100 ombud i stället för 150.

Inom NBCs ram bildas Forum för Nordiskt Bondeägande.

LRF instiftar ett litteraturpris under en femårig försöksperiod. Priset ersätts 1998 med ett kulturpris som delas ut till 2001.

Politik och samhälle

Medlemskapsförhandlingarna med EU pågår under året. LRFs krav för att stödja ja-sidan i den kommande folkomröstningen får gehör. Det gäller bland annat regional- och miljöpolitiken. Begreppet arktiskt jordbruk introduceras.

En Gatt-uppgörelse träffas i Uruguay-rundan efter sju års förhandlande. Allt gränsskydd ändras till tullar och sänks, internstöd minskar och exportsubventionerna begränsas.

Efter strid med regeringen om obligatorisk omställning med 15 % av arealen för att få arealbidraget 700 kr/ha säger riksdagen nej till detta. Mjölkkobidrag utgår med 1 200 kr per ko och slopas 1994.

Ekonomi och affärer

LRF Holding avvecklas som moderbolag för de affärsdrivande företagen som överförs direkt till LEAB, förutom Agro Management som avvecklas.

Aktier i fastighetsbolaget FORA förvärvas och blir helägt av LEAB.

Kooperation och marknad

En ny konkurrenslag läggs fram som diskriminerar och t o m olagligförklarar producentkooperativa föreningar. Riksdagen rättar sedermera till detta.

Föreningsbankens nyemission på 2,5 miljarder garanteras av ett antal lantbrukskooperativa företag varvid LRF blir bankens största enskilda ägare med 10 %.

Intensiv profilering av svensk mat sker inom ramen för ”Sveriges Bönder på väg mot världens renaste jordbruk”. LRF öppnar en butik för uteslutande svensk mat i LRF-huset. Konceptet utsätts för ingående granskning av journalister.

I syfte att öka kunskapen om kooperationen hålls en kooperativ vecka i riksdagshuset.

Författare: Jan de Woul