Medlem och organisation

En omfattande informations- och utbildningsverksamhet i EU-frågor gemomförs inför medlemskapsomröstningen. Studiecirkeln ”Bondeliv i förändring” som fokuserar på utvecklingen av landsbygden lanseras.

Det kvinnliga nätverket Emilia byter namn till LRF Kvinnor. LRF blir en av huvudsponsorerna för Kvinnor Kan i Östersund.

Arbetet med ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram för enskilda gårdar startas under 1994.

Kommungrupperna engagerar sig i arbetet med det lokala Agenda 21 som antogs på Riokonferensen 1992.

I samarbete med LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co), Föreningsbanken, Företagarna och NUTEK publiceras den första företagsbarometern som sedermera ersätts av Lantbruksbarometern.

Beslut fattas om att genomföra en omfattande ombyggnad av fastigheten Klara Östra (Bondtolvan).

Riksförbundsstämman tidigareläggs med ca 2 veckor till månadsskiftet maj-juni.

Politik och samhälle

LRF deltar aktivt i förhandlingarna om ett EU-medlemskap med fakta och synpunkter på olika förhandlingsfrågor. LRF deltar aktivt i EU-kampanjen på ja-sidan i enlighet med det första stämmobeslutet 1990.

Vid riksdagsvalet ersätts den borgerliga regeringen av en socialdemokratisk minoritetsregering. Margareta Winberg blir jordbruksminister och Sture Åström blir beryktad statssekreterare som jordbruksministern så småningom ser sig föranlåten att byta ut.

Regeringen utnyttjar inte EU-medlemskapets fördelar fullt ut och låter genom specialskatter bönderna finansiera den del av medlemsavgiften som återförs till jordbruket.

Uruguay-rundan inom Gatt avslutas och efterhand genomförs åtagandena på jordbrukssidan. Gatt omvandlas till World Trade Organisation (WTO).

Djurskyddslagstiftningen skärps med bland annat ökade krav inom grisproduktionen.

LRF träffar en uppgörelse med Naturvårdsverket och Vatten- och Avloppsföreningen om hanteringen av slam på åkermark.

Affärsverksamhet

Måltidens hus i Grythyttan med högskola för restaurangutbildning invigs. Bakom står LRF och Carl-Jan Granqvist. Huset är delvis den svenska paviljongen från Sevillautställningen.

Större delen av LRFs skogsinnehav i LRF Skog AB säljs till enskilda personer.

Lantbrukets Utredningsinstitut lägger ner sin utredande verksamhet och inriktar sig i stället på marknadsundersökningar. Namnet ändras till Lantbrukets Undersökningsinstitut.

Lantbrukarnas Trygghetspaket upphör och från 1 januari 1995 får man själv teckna de försäkringar som ersätter trygghetspaketet. En kampanj genomförs och antalet försäkrade fördubblas. Närmare en miljard kronor överförs från Jordbruksverket till LRF för att trygga kvarstående åtaganden i Trygghetspaketet.

Författare: Jan de Woul