Medlem och organisation

LRF ungdomen fyller 10 år och firar med ett framtidsseminarium.

Ordförandekonferenser på temat LRF mitt i byn hålls i Sundsvall, Västerås, Skara och Växjö.

LRF, staten och EU finansierar de nyinrättade tillväxtavtalen som skall bidra till nytt företagande inom jordbruket.

Den första ”skogsägarriksdagen” hålls i Umeå.

Ett gemensamt telefonnummer i hela landet till LRF skapas. 0771-573 573 (0771-LRF LRF)

Stämman uppdrar till styrelsen att arbeta aktivt för en anslutning till EMU.

Ett nytt medlems- och marknadsregister skapas.

LRF antar en rennäringspolicy.

LRF får tre vice ordföranden, Olle Hakelius, Caroline Trapp och Thomas Johansson. Olle Hakelius blir ordförandens ställföreträdare. U p a-styrelsen blir i sin helhet även styrelse för LEAB.

Styrelsen beslutar att med 15 röster för och fyra emot sälja Bondtolvan till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag för 570 mkr.

Kågerödsortens mjölkleverantörsförening begär utträde ur LRF.

Gröna sektorn, ideell förening – Yrkesodlarnas Riksförbund antas som organisationsmedlem. Namnet Gröna Sektorn ändras kommande år till Gröna Näringens Riksorganisation, GRO och samtidigt utträder TRF, GRF och SPOR ur LRF.

Arla Foods, amba (danskt andelsselskab med begränsat ansvar) blir första utländska organisationsmedlem i LRF.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 76 798 och den brukade arealen 2 706 tusen hektar.

En del av ryggsäcken avlastas genom att skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel skall återföras till näringen.

Den statliga hästutredningen presenterar sina förslag som bland annat innebär att hästen skall betraktas som andra djur inom jordbrukpolitikens ram.

Böndernas alltmer ökande byråkratibörda, bland annat den svenska EU-administrativa ersättnings- och kontrollorganisationen diskuteras och överläggningar sker mellan LRF, länsförbunden och Jordbruksverket.

Ekonomi och affärer

LRF ger ut två aktieindexobligationer knutna till bolag där LRF är delägare, bland annat FöreningsSparbanken, Mandamus, Sardus, TV4, Sokolow, Petmol och Ruokatalo. 1 300 medlemmar tecknar obligationer.

Farmfood och Sokolow som delägs av LRF och Swedish Meats fusionerar.

LRF säljer Hälsa Sverige (f d Lantbrukshälsan) till det börsnoterade Feelgood.

Undersökningsföretaget LUI Marknadsinformation (f d Lantbrukets Utredningsinstitut) säljs till det norska MMI som ägs av Temo. LRF får 10 % av aktierna i MMI.

Agrokraft säljs till det norska BKK Kraftsalg AS.

Ett bolag bildas för en gemensam internetsajt, lrf.se, skapas för jord- och skogsbruket, lantbrukskooperationen och berörda myndigheter.

LRF köper varumärkena Kronfågel och Goman för sammanlagt 210 mkr från Spira .

15 mkr investeras i en ny byggnad med gästrum, Mälarblick, på Sånga Säby.

Kooperation och marknad

Efter intensivt arbete av LRF beslutar riksdagen om fortsatt undantag från konkurrenslagstiftningen för skogsägarföreningarna som därmed kan fortsätta sin verksamhet.

Skogsägarna lanserar miljöcertifieringen PEFC (Pan European Forest Certification).

Christer Lingström, som LRF har ett väl utvecklat finansiellt och marknadsmässigt samarbete med, utses till matambassadör och hans restaurang Edsbacka krog får två stjärnor i Guide Rouge.

Svensk kalvexport till Holland väcker kritik och LRF och Swedish Meats satsar på att skapa en marknad för kalvar i Sverige.

Fyra organisationer, Trädgårdsnäringens Riksförbund, Sveriges Potatisodlares Riksförbund, Grönsaksodlarnas Riksförbund och Cultor beslutar bilda De Gröna Näringarnas Riksorganisation (GRO).

Elva lantmännenföreningar och Svenska Lantmännens Riksförbund beslutar bilda den nya föreningen Svenska Lantmännen. Kalmar och Norrbottens lantmän står utanför.

Författare: Jan de Woul