Medlem och organisation

LRF firar sitt 30-årsjubileum med en fest på Sånga Säby i februari.

Caroline Trapp väljs till riksförbundets ordförande efter Hans Jonsson.

Jordbrukskommissionär Franz Fischler gästar stämman och håller ett anförande.

Stadgarna för LRF ändras så att LRF skall vara en partipolitiskt obunden intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

GRO får ett fast mandat i LRFs förbundsstyrelse.

Stämman beslutar om en valberedning med 11 personer som väljs av riksförbundsstämman.

Ett nytt regionförbund, LRF Sydost, bildas omfattande länsförbunden i Blekinge, Kronoberg, Norra Kalmar och Södra Kalmar.

En rovdjurspolicy och en policy angående LRFs syn på antidemokratiska organisationer antas.

Den allmänna debatten kring djurhållning leder till att styrelsen antar policyn ”Sveriges Bönders förhållningssätt i etikfrågor”.

Medlemmarna i Leksands LRF-avdelning bidrar med virke till byggandet av Leksands Ishall.

Rullande medlemsuppbörd införs.

Serviceavgifterna från organisationsmedlemmarna sänks under en femårsperiod med 10 % per år.

Ett stort antal ledande förtroendevalda och tjänstemän reser ut i Europa för att fånga upp goda idéer för det svenska lantbruket.

LRF startar ett antal personalprojekt, bland annat LRF - Den goda arbetsplatsen, Steg till balans i livet, 28 Life Touch, Enkelt och klart samt LRF Kamratförening.

En arbetsgrupp tillsätts för att se över normalstadgarna för länsförbund.

500 000 kr anslås till den nybildade Olle Hakelius fond för kooperativ forskning.

Konsultbolaget Brand Script ltd får i uppdrag att identifiera och beskriva LRFs identitet.

Styrelsen antar en arbetsordning, en instruktion för VD och etiska regler för hantering av egna innehav av aktier m m.

Begreppen 1:e och 2:e vice ordförande avskaffas. Thomas Johansson utses till vice ordförande och ordförandens ställföreträdare och Christer Segerstéen utses till vice ordförande.

LRF beslutar delfinansiera en professur i Våtmarkers ekologi och funktionslära vid högskolan i Halmstad.

NBCs utvidgade presidiemöte hålls på kursgården Sånga Säby. Janken Myrdal tilldelas NBCs kulturpris.

Politik och samhälle

De allvarliga sjukdomarna BSE och mul-och klövsjuka härjar i Europa. Ett misstänkt fall av BSE drabbar en gård i Halland men det visar sig vara falskt larm.

Ekonomi och affärer

Under hela året pågår arbetet med att få lönsamhet inom Spira. Svårigheterna är störst för det röda köttet.

Beslut fattas om att slå samman verksamheten i Lantbrukarnas Stiftelse för Internationellt Bistånd (Sveriges Bönder Hjälper) med Kooperation Utan Gränser.

Sånga Säby, Kurs och Konferens tar över Svenska Gastronomiska Institutet och därmed ansvaret för LRFs lunchrestaurang, Treklövern.

Verksamheten i Greenbiz avvecklas.

Scanagri A/S bildas efter det att SwedeAgri fusionerat med det danska konsultföretaget Danagro A/S. LRF äger 25 % i Scanagri.

Roger Akelius förvärvar 18 % i det börsnoterade fastighetsbolaget Mandamus AB och en kamp om inflytandet och inriktningen av bolagets utdelningspolicy inleds mellan LRF och Roger Akelius.

Tillsammans med det finska köttföretaget HK Ruokatalo förvärvar LRF det estniska kycklingföretaget Tallegg.

Kvalitetsmärket Svenskt Sigill förvärvas från Svenska Lantmännen och ett särskilt bolag, Sigill Kvalitetssystem skapas.

Inkråmet i Miljöledarna Ciconia AB säljs till några anställda.

Konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson redovisar sitt uppdrag att analysera utvecklingen av LRFs balansräkning mellan 1990 och 2000. Bakgrunden till uppdraget är bland annat den kritik som framförts från branscherna mot LRFs affärsverksamhet.

LRF ställer sig bakom ett samgående mellan Mellanskog Industri AB och Assi Domän Timber AB och beslutar satsa 75 mkr i det nybildade bolaget "North Star”.

LRF lämnar borgen för en bankgaranti på 17 mkr till Gröna Näringens Riksorganisation, GRO, inför deras förvärv av Hvilans naturbruksgymnasium.

Genom LEABs dotterbolag Swedeagri Treasury Consulting AB etableras Finansplats Europa (SwedeAgri Finance ltd) med Irland som bas. Finansplats Europa inrättas för att få ett gemensamt uppträdande från den samlade föreningsrörelsen vid kapitalanskaffning på den internationella kreditmarknaden.

Kooperation och marknad

LRF framför stark kritik mot KFs reklamkampanj för Änglamark som framställer konventionell livsmedelsproduktion som full av gifter och miljöförstörande.

LRF och Christer Lingström får i uppdrag att ansvara för måltiderna med anledning av att Sverige har ordförandeskapet i EU första halvåret 2001.

Författare: Jan de Woul