Medlem och organisation

Stämman beslutar godkänna styrelsens arbete med LRFs vision och uppdrag och fastställer LRFs vision för utvecklingen av den gröna näringen 2010 samt LRFs syfte.

LRF antar en värdegrund för djurskyddet som syftar till att skapa bra förhållanden för djuren.

Styrelsen lägger fast en strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010 som bygger på ett fritt, lönsamt och aktivt familjeskogsbruk med miljöhänsyn.

LRFs VD Leif Zetterberg begär vid styrelsens sammanträde i oktober att få lämna sin tjänst under år 2003.

Styrelsen inleder ett omfattande arbete kring förutsättningarna för LRF-organisationens uppdrag utifrån identifierade styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Överenskommelse träffas med Swedish Meats om att LRF fortsättningsvis svarar för den näringspolitiska bevakningen inom slaktområdet. LRF övertar rådgivningsföretaget Maxima från Swedish Meats.

En policy angående ”Avsättning av mark för naturvårdsändamål”, antas av styrelsen.

Blekinge Kronobergs Husdjur begär med hänvisning till att man inte fått avtrappning av serviceavgiften utträde ur LRF.

Caroline Trapp, utses vid IFAPs kongress i Kairo till ordförande i Development Cooperation Committee.

Politik och samhälle

Diskussionerna om den framtida jordbrukspolitiken, Mid Term Rewiew, MTR, dominerar det politiska arbetet. En bondemanifestation med ca 20 000 deltagare äger rum i Strasbourg under COPAs ledning.

Konsekvensbeskrivningar och alternativa förslag tas fram av en särskild analysgrupp. LRF fastställer sina utgångspunkter inför kommande förändringar av CAP och MTR.

LRF tar tydlig ställning för en övergång till Euro inför den folkomröstning som skall hållas.

Hovrättsdomen i Härjedalsmålet går på markägarnas linje i konflikten om rätten till renbete på böndernas mark.

De miljökrav som växer fram som marknadssignaler eller lagstiftning föranleder styrelsen att klargöra att det inte är acceptabelt att nationella regelverk införs samtidigt som import, där inte motsvarande krav ställs, kan fortgå.

LRF ansluter sig till FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företags agerande nationellt och internationellt.

Den så kallade 3:12-utredningen presenterar förbättringar för lantbruket som bland annat underlättar generationsskiften.

Ekonomi och affärer

Inför en uppskjuten stämma i Mandamus samlar LRF in fullmakter. Arbete pågår med att hitta en köpare av LRFs aktier i Mandamus.

Ett ryskt konsortium köper efter budgivning LRFs aktiepost i Petmol med en betydande reavinst som effekt.

LRFs arbete med turism bolagiseras i Upplev Landet AB.

Swedish Meats aktier i Sokolow och HK Ruokatalo övertas av HK Ruokatalo respektive LRF.

Det finska slaktföretaget Atria förvärvar Samfood (det röda köttet) från Spira. Atria får samtidigt en option att förvärva LRFs aktiepost i Sardus.

LRF går in som finansiär i det nystartade företaget Mackmyra whisky.

Kooperation och marknad

Västra Skogsägarna går samman med Skogsägarna Mellanskog. LRF ställer ekonomiska garantier rörande medlemmarnas insatskapital i Västra Skogsägarna.

Södra Skogsägarna säljer sitt innehav av aktier i Mindab till Mellanskog.

Svenska Lantmännen och det danska DLGs förvärvar Svenska Foder från Norsk Hydro.

En sammanslagning av Danaeg amba och Kronägg beslutas. LRF övertar Kronäggs fastighet i Kungsängen.

Det branschgemensamma projektet ”Svensk Mat” sjösätts. På olika sätt skall svenska mervärden kommuniceras och konsumtionen av svensk mat lyftas.

Det svenska kocklandslaget vinner World Culinary Cup.

Författare: Jan de Woul