Medlem och organisation

En stor satsning på gemensam ledarutveckling för förtroendevalda för LRF och föreningsföretagen under drygt tre år planeras.

En budkavel om äganderättsfrågorna genomförs i landet. Ersättningsfrågorna lyfts särskilt fram.

LRF deltar tillsammans med bland andra SLA och Kommunal i ”Framtidståget” för att väcka ungdomars intresse för yrkesval inom de gröna näringarna.

Reinhold Lennebo utses till ny VD från den 4 juni efter Leif Zetterberg. Kent Torwald lämnar sin befattning som vice vd.

LRF får en ny hemsida www.lrf.se som bygger på en gemensam teknisk plattform för LEAB med dotterbolag. Jobbsidan www.gronajobb.se lanseras.

LRFs stadgeutredning presenteras. Frågor som särskilt diskuteras är demokratin, stämmans längd, förbundsrådets och kommungruppernas ställning, maktfördelningen mellan stämma och styrelse samt styrelsens sammansättning.

Den första tvådagarsstämman hålls i Göteborg.

Riksförbundsstämman lägger fast rollfördelningen mellan LRF och föreningarna så att LRF svarar för näringspolitik och företagsutveckling och föreningarna för affärerna.

Stämman ger tydligt besked om att man skall slå vakt om LRF-modellen.

Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändring rörande medlemskap för vissa organisationer och företag inom jord och skog (företagsmedlem).

Stämman antar ett uttalande om att ”Stoppa våldet mot Sveriges djuruppfödare!”

Södra Älvsborgs Husdjur utesluts som organisationsmedlem i LRF förening u p a på grund av vägran att betala den fastställda serviceavgiften.

Sveriges Bönder Hjälper fusionerar med Kooperation Utan Gränser. LRF tillskjuter 2,8 mkr inklusive insamlade medel till Kooperation Utan Gränser.

Politik och samhälle

EU-kommissionen presenterar sina förslag till jordbrukspolitiska reformer i sin Mid Term Review (MTR). LRF förordar gårdsmodellen och en full frikoppling av arealersättningar.

En kommitté tillsätts för att se över miljöbalken. Avvägningen mellan miljö- och produktionsintresset, ersättningsrätt och skyddet för jordbruksmark är viktiga frågor.

Styrelsen beslutar att analysera framtidsutsikterna för olika produktionsgrenar samt föreslå strategiska mål för respektive produktionsgren.

Debatten om djurtransporter och nya regler för sådana leder till att LRF preciserar sin syn på hur sådana bör ske och markerar samtidigt att transporter av levande djur är ofrånkomliga i jordbruket.

Den statliga utredningen om uppfödning av pälsdjur presenteras. Utredningen är positiv för näringen men den allmänna opinionen är fortfarande negativ till pälsdjursuppfödning.

Översvämningar i Stångån och Emån skapar stora problem för lantbruket i östra Småland.

Djurrättsaktivister terroriserar en chinchillafarmare i Halland.

Ekonomi och affärer

Lantmännen köper aktier av LRF i Agroetanol AB och får därigenom 91 % av bolaget.

LRF säljer sina aktier i Mandamus till finansmannen Roger Akelius.

Sågverksbolaget Mindab går samman med AssiDomän Timber AB och bildar skogsindustriföretaget Royal Star som senare blir Setra. LRF äger därmed 25 % Setra.

Arbete med att finna en extern finansiär i Spira fortsätter. HK Ruokatalo avböjer delägarskap.LRF apporterar in Tallegg till Spira för att stärka Spiras balansräkning.

Spira förvärvar Lantmännens dotterbolag Sörmlandskyckling. En tvist om den ekonomiska situationen i Sömlandskyckling uppstår.

LRF säljer sina aktier i Sardus AB och HK Ruokatalo.

Den gamla konflikten mellan LRF och intressenterna i Brattåsskogen löses genom att LRF Skog AB förvärvar återstående skogsmarksareal.

Kooperation och marknad

Det svenska kocklandslaget tar guld i det internationella världsmästerskapet i matlagning.

LRF ställer ekonomiska garantier inför Spannmålsodlarföreningens överklagande av den så kallade sprutmålsdomen mot KF. Beslutet leder till kritik från det ekologiska lantbruket.

Beskattningen av insatsemissioner ändras så att det blir ekonomiskt möjligt för ekonomiska föreningar att återföra kollektivt kapital till medlemmarnas individuella insatskapital.

40 000 grisar måste slaktas till följd av ett salmonellautbrott orsakat av smittat foder från Lantmännens Norrköpingsanläggning.

Författare: Jan de Woul